– Jeg håper alle russ i Trøndelag tar skikkelig godt vare på hverandre

—Alle barn og unge i Trøndelag skal ha en god barne- og ungdomstid. For mange er russetiden en sentral del av den, og da må vi sammen jobbe for at flest mulig inkluderes og får mulighet til å delta i denne, sier Ingvill Dalseg, fylkestingsrepresentant for Høyre.

— Gjennom hele oppveksten skal barn og unge oppleve trygghet og omsorg, og få riktig hjelp når de trenger det. Slik skal alle få et godt grunnlag for å mestre sitt eget liv. Alle ungdommer i Trøndelag skal ha god psykisk helse, sier Dalseg.
Høyre lanserer forslag til løsninger fylkeskommunen kan bruke for å styrke tilbudet til barn og unge, særlig innen psykisk helse:
— Dette handler om å gi ungdom i hele Trøndelag enkel tilgang til hjelp når de trenger det, og gode muligheter til deltakelse og inkludering i samfunnet. Slik kan vi gjennom bedre løsninger for hele Trøndelag skape et samfunn med muligheter for alle, sier Dalseg.
For å følge opp forslagene har Høyre foreslått å avsette 5 millioner kr for å styrke skolehelsetjenesten ved de videregående skolene. — Skolehelsetjenesten er en kommunal oppgave, men vi mener dette er så viktig at vi vil bidra med midler, enten som insentiv eller som økt medfinansiering, for å få kommuner til å delta i satsingen på ungdom, sier Dalseg.

— Russ, ta vare på hverandre!

Mange unge gleder seg til russetiden, som nå er i gang. Samtidig viser tall at det er flere som gruer seg. Noen gruer seg fordi de ikke er med i et fellesskap, ikke har penger til dyrt utstyr eller kanskje ikke har venner å dele tiden med. – Slik skal det ikke være, slår Dalseg fast. — Utenforskap er utrolig vondt, men vi må ta inn over oss at det også er vanlig. Hele 1 av 5 nordmenn opplever ensomhet i dag, og mange av dem er unge. Det må vi ta på alvor, sier Dalseg.
Dalseg har møtt og diskutert denne problemstillingen med tidligere elevrådsledere ved Trondheim katedralskole, Martine Dahl og Radino Dizza Mahendra, samt tidligere skolemiljøansvarlig, Sindre Due Børve, hvorav både Dahl og Børve er russ i år.
— Det er viktig at vi sammen løfter denne utfordringen, og diskuterer hvordan flere kan inkluderes i russetiden. Jeg hadde derfor et svært nyttig møte med ungdom som kom med innspill til hva vi kan jobbe med for å få til det. Vi må jobbe for å inkludere flere og styrke barn og unges psykiske helse gjennom hele oppveksten, men også sette inn målrettet innsats når vi vet at noen står i fare for å falle utenfor, som i russetiden, sier Dalseg, som har følgende oppfordring til russen:
«Kjære alle russ i Trøndelag! Noen av dere har mange venner å dele russetiden med. Tenk så fint det er om dere inviterer de som ikke får en invitasjon med på tur, aktiviteter og ting som skjer. Tenk så fint hvis man kan inkludere alle i klassen slik at alle føler seg som en del av noe. Jeg håper alle russ i Trøndelag tar skikkelig godt vare på hverandre.»

— En god ungdomstid varer livet ut

— Gjennom å styrke skolehelsetjenesten, ha godt tilgjengelige lavterskeltilbud og særlig jobbe for å gjøre det enklere for gutter å be om hjelp, kan vi gi barn og unge en god oppvekst. En god barne- og ungdomstid varer livet ut, sier Ingvill Dalseg.

Høyres forslag:

7 punkter for god psykisk helse for ungdom i Trøndelag

Høyre mener at terskelen for å få psykisk helsehjelp må være lav, og hjelpen må være tilgjengelig i unges nærmiljø. Uavhengig av alvorlighetsgrad, må ungdom med psykiske helseutfordringer tas på alvor, og møtes med respekt og profesjonalitet. Innsatsen må settes inn tidligst mulig. Et godt lavterskeltilbud er viktig for at unge oppsøker hjelp. Som et tiltak ønsker Høyre derfor å opprette en digital helsesykepleiertjeneste, og styrke lavterskeltilbudene på ungdomsarenaene i fylkeskommunen.

Det er for få gutter som oppsøker og får den hjelpen de trenger. Noen sier de sliter med å finne en de tør å betro seg til, og som forstår problemene de har. Høyre mener at flere mannlige helsesykepleiere kan bidra til å senke terskelen for gutter til å søke kontakt.

Psykisk helse handler om å mestre livet og alle utfordringer det gir oss. Livsmestring handler om at barn skal være rustet til å håndtere livets naturlige oppturer og nedturer. Det er mye som ligger innenfor normalen. Derfor har Høyre sikret at livsmestring blir et tverrfaglig tema når læreplanene i skolen fornyes.

Samtidig mener Høyre at sivilsamfunnet har en avgjørende rolle for å gjøre barn rustet for fremtiden. Gjennom familien, frivilligheten og god opplæring sikrer vi at barn og unge får kunnskap om livets opp og nedturer, og gir ungdom verktøy til å håndtere ulike utfordringer livet byr på.

Ungdom tilbringer mye av tiden sin på skolen. Derfor er videregående skole en viktig arena for forebygging og hjelp med psykiske utfordringer hos unge. Men tilbud om hjelp må også sikres utenfor skolene, for elever som faller fra i videregående opplæring.

Ungdom utsettes for en ny type kroppspress gjennom sosiale medier. Kroppspress er en av årsakene til at en stadig større andel unge sliter psykisk. Høyre mener at barn og unge må lære hva som er realistiske kroppsidealer. I skolen må unge lære om hvordan kroppspress og usunne idealer skapes og enda viktigere – forebygges.

Våre løsninger for bedre ungdomshelse

  • Opprette en digital helsesykepleiertjeneste for ungdom
  • Synliggjøre lavterskeltilbudene for barn og unge som eksisterer i fylket på en enkel og tilgjengelig måte for ungdommen
  • Opprette skolehelsetjenestetilbud rettet spesielt mot gutter, i samarbeid med respektive kommuner
  • Ta initiativ til å styrke psykologtjenesten i fylkets videregående skoler, slik at psykologtilbudet gjøres mer tilgjengelig for ungdommene i Trøndelag
  • Fremme samarbeid mellom aktører, for å sikre at viktig informasjon om elevene, som oppfølgingsbehov og utfordringer overføres i overgangen mellom ungdoms- og videregående skole og lærebedrift
  • Sikre lærlinger like god tilgang til helsetjenester som elever i andre videregående skoleløp, gjennom hele læretiden
  • At 10. oktober, Verdensdagen for psykisk helse, markeres ved alle skolene