Klarsignal for to tog i timen fra Melhus til Stjørdal!

Høyre er opptatt av å løse problemer i hverdagen til folk. Vi vil gjøre det enklere for folk å velge kollektivtrafikk, sykkel eller gange til jobb. Derfor satser vi på Trønderbanen.

Det er kjøpt nye tog som gir bedre komfort og flere plasser. Det er gitt penger til å starte elektrifisering av Trønderbanen. Bare i 2021 er det bevilget 600 millioner kroner til utbygging og planlegging av tiltak på Trønder- og Meråkerbanen. Det bidrar til et bedre togtilbud mellom Melhus og Steinkjer.

Samferdselsdepartementet har nå bedt Jernbanedirektoratet planlegge for togavganger hver halvtime mellom Melhus og Stjørdal. Det skal komme på plass til 2024. Med det binder vi sammen et stort bo- og arbeidsmarkedsområde. De over 260 000 mennesker bor i kommunene mellom Melhus og Stjørdal får et tog tilbud. Det er bra for både folk og næringsliv at vi får på plass et bedre togtilbud.

Høyre tar klimakampen på alvor. Det haster å kutte klimagassutslipp. I byvekstavtalen for Trondheimsområdet er det vist til økt bruk av tog som et tiltak for å nå nullvekstmålet.

Dette er bare begynnelsen. Høyre vil ha tog med halvtimesavganger mellom Melhus og Steinkjer. Det er viktig for å bygge et større bo- og arbeidsmarked sammen.