Krav til et nytt Trøndelag

Når Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker slås sammen til et Trøndelag fra 1.januar 2018 har Trøndelag Høyre forventninger til at det nye fylket ikke bare går i gamle spor, men benytter muligheten til å skape et nytt, nyskapende Trøndelag med et bedre tjenestetilbud enn dagens fylker har gitt hver for seg.

Trøndelag Høyres årsmøte krever at:

  • Trøndelag fylke må organisere virksomheten slik at fylkets innbyggere får best mulig tjenester for pengene ved at vi går kritisk gjennom dagens virksomhet, reduserer administrasjonen og konsentrerer virksomheten om de viktigste tjenestene som bedre veier og en god videregående skole.
  • Vi må være de første til å ta i bruk digital teknologi slik at folk i større grad kan jobbe og møtes uten å kjøre til Trondheim eller Steinkjer. Vi må få den digitale og den fysiske verden til å smelte sammen slik at fylkets administrasjon er like tilgjengelig om man bor i Røros, Rørvik eller Røyrvik.
  • Den videregående skolen må vi ta i bruk den nye teknologien slik at vi kan beholde et utdanningstilbud i hele fylket samtidig som den enkelte skole kan spesialisere seg og utnytte sine sterkeste sider. I stedet for å tenke tradisjonelt med et klart skille mellom teoretisk skoleundervisning og praktisk opplæring i bedriftene kan tilbringe mer tid ute på arbeidsplassen samtidig som de følger undervisningen digitalt.
  • I det nye Trøndelag må vi slutte å bekjempe hverandre når det gjelder store infrastrukturprosjekter slik som vi har sett med hensyn til ny E6 gjennom landsdelen og ny godsterminal. E6 er ikke bare en lokalvei rundt Trondheim men den viktigste transportåren som binder Trøndelag og Norge sammen. Bedre veier må få høyeste prioritet.
  • Selvkjørende kjøretøy og fartøyer representerer ikke bare fremtidens miljøvennlige transportløsning, men kan på sikt gi et rimelig og godt kollektivtilbud både i de minste bygder og de mest tettbygde strøkene i Trøndelag. Med landets teknologihovedstad som Trøndelags tyngdepunkt må vår region være den fremste arenaen for å prøve ut slike løsninger.
  • Ved å være de første som slår seg sammen må Trøndelagsfylkene bli en pilot og et prøvefylke som får overlatt oppgaver som staten nå styrer. Denne posisjonen må benyttes til å bygge Trøndelag nedenfra og opp. Det er elevene som best vet hvilken skole de ønsker å gå på og det er det enkelte lokalsamfunn som vet hva som er best for dem. Det nye Trøndelag fylke må legge til rette slik at den enkelte innbygger og det enkelte lokalsamfunn kan realisere sine ambisjoner og drømmer, ikke gjøre valg på vegne av dem.
  • Trøndelag fylkeskommune skal bidra til at statlige arbeidsplasser etableres i Trøndelag og være en attraktiv samarbeidspartner for slike fagmiljøer.