Leve hele livet

Nå legger regjeringen frem reformen ”Leve hele livet”. I eldreomsorgen gjøres det mye godt arbeid over hele landet, men det er for stor variasjon i tilbudet til de eldre. Denne reformen skal skape bedre sammenheng og systematikk i eldreomsorgen.

De gode løsningene som finnes rundt i landet, skal deles slik at flere kan ta dem i bruk. Reformen skal styrke kvaliteten i det som er grunnleggende: Mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsetjenester og sammenheng i tjenestene.

Målet er at eldre skal mestre livet lengre, at de skal ha en meningsfull hverdag, og vi skal være trygge på at vi får god hjelp når vi trenger det. ”Leve hele livet” er en samarbeidsreform mellom staten, kommunene og de som jobber i sektoren. Regjeringen har jobbet med reformen på en ny måte. Man har reist rundt og samlet inn de gode eksemplene fra kommuner der tjenestene fungerer bra. Kommunene får nå ideer til å tilpasse tjenestene ut fra andres gode erfaringer.

Vi trenger aktivitet fremfor passivitet. Vi skal leve hele livet, ikke bare eksistere og være passive mottakere av tjenester. Mange eldre er aktive og bidrar med sine ressurser. Det er bra for et bærekraftig velferdssamfunn.

I 2016 ble det brukt 107 mrd. kr til pleie og omsorg. Hvordan skal vi bruke disse pengene for å oppnå best mulig resultater?

Steinkjer Høyre er stolte av at vi, etter initiativ fra vår varaordfører Øystein Bjørnes, har fått en kvalitetsmelding for omsorgstjenesten i Steinkjer kommune. Den skal behandles i neste kommunestyremøte. Kvalitetsmeldingen har blitt en veldig god beskrivelse av tilbudet vi har nå, og hvilke utfordringer vi har fremover. Avdelingen har levert et godt dokument som vi kan legge til grunn når tjenesten skal utvikles.

Vi står overfor en sterk økning av personer på 80-89 år i slutten av 2020-årene. Det stiller krav til videre utbygging av tilbud til de med størst tjenestebehov. Regjeringen bevilger penger til økning av antall plasser med heldøgns pleie- og omsorg. Steinkjer kommune har lavere antall sykehjemsplasser enn landsgjennomsnittet. Vi har satset på hjemmebasert omsorg, men dette er ikke tilstrekkelig for alle. En av våre bekymringer er om vi har nok sykehjemsplasser til å møte fremtidens behov. Vi gir hjemmesykepleie til flere pasienter enn før, men gjennomsnittlig tid pr uke går ned, selv om pasientene blir sykere. Hvilke tjenester er det da som er kuttet?

Et viktig satsningsområde for Høyre er riktig medisinbruk og trening. I Steinkjer er sykehjemslegeressursen mye lavere enn landsgjennomsnittet, med 0,3 timer pr uke pr beboer, mot 0,55 timer på landsbasis. Beboerne har komplekse sykdomsbilder og medikamentbruk. Skal vi klare å rydde i medisinlistene for å unngå bivirkninger, og begrense bruken av beroligende, så må sykehjemslegen ha mer enn 18 minutter til hver beboer i uka. Eldre har veldig godt utbytte av fysisk trening. Det må innarbeides i hverdagen på en bedre måte enn i dag. Det trengs aktivitør og lett tilgjengelig utstyr. Derfor har Steinkjer Høyre tatt initiativ til at institusjonene våre skal få treningssykler med filmer fra vår kommune, både i år og i fjor. Vi ønsker at flere skal få hverdagsrehabilitering for å bevare sin styrke og funksjon. I 2016 var det bare 13 personer som fikk dette tilbudet. I 2017 var målet 30, men bare 16 fikk! Det er ikke godt nok.

Nå når reformen er lagt frem, må kommunestyret lage en plan for hvilke områder vi skal bli bedre på. Kvalitetsmeldingen vår er et godt utgangspunkt for dette systematiske arbeidet. Noen løsninger handler om å jobbe på nye måter. God ledelse er avgjørende for å få til en kultur for dette. Det handler også om hvordan du blir møtt og sett, hvilke holdninger som preger tjenestene. Det handler om at de ansatte skal få bruke sin kompetanse og sine ideer på arbeidsplassen. Andre løsninger krever mer ressurser. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres ved tildeling av tilskudd.

Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler om mennesker. Det som er viktigst i livet. Fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Med Leve hele livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.