«Leve hele livet» – en reform for en bedre alderdom

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» har flere gode tiltak for en bedreEldreomsorg og en bedre hverdag for aldersgruppen som vokser mesti landet vårt. Tall fra SSB viser at det vil være mer enn 1,4 millionermennesker over 65 år i Norge i 2040. For 2018 er tallet på eldre over67 år 268.162.

Økt livskvalitet og gode forebyggende helsetilbud er viktige ingredienser i en bedre eldreomsorg. Det handler om hverdagsrehabilitering, verdighet og mening i livet for vår generasjon som har bidratt gjennom et langt liv med sin erfaring og kompetanse til ulike tjenester. Grunnleggende for en god eldreomsorg er et godt helsetilbud, tilgang på næringsrik mat, tilbud på sosiale aktiviteter og fellesskap.

Etbærekraftig samfunn tar vare på de som er blitt pleietrengende. Alle som trenger det, skal få den hjelpen de trenger. Det være seg på sykehjem, hjemme og i ulike former for pleieinstitusjoner. Dette skalkvalitetsreformen ta hensyn til. Den skal medvirke til at våre eldre får en verdig alderdom og der våre eldre føler seg sett og verdsatt. Våre eldre skal føle seg involvert og ha muligheten til selv å velge. Det skal heller ikke ha noen betydning hvor du bor eller hvilket ståsted du har. Alle skal få like god behandling og omsorg uansett oppholdssted. Her ligger nok de største utfordringene.

Dersom kvalitetsreformen skal ha tilsiktet virkning, er det viktig at Høyre og Regjeringen legger direkte føringer på Kommunene. Det må stilles krav til forbedringer i de kommunene som ikke følger opp;

  • statlige øremerkede midler til kommunene må vurderes
  • støtteapparat og veileder må gjøres kjent og ekstra ressurser må vurderes
  • åpenhet rundt kvalitetsundersøkelser
  • halvårlig evaluering av reformens virkning