Livskraftige og levedyktige distrikter

Lokalt selvstyre er et viktig prinsipp for Høyre. Trøndelag Høyre er fornøyd med at regjeringen nå sørger for at 7 av 10 vedtak i kommunal og moderniseringsdepartementet er helt eller delvis i samsvar med kommunens vedtak. Dette styrker den lokale forvaltningen. Høyre har en god historie med tanke på å flytte statlige arbeidsplasser ut i regionene, og dette har Høyreregjeringen videreført. Trøndelag Høyre mener dette sammen med styrket lokal forvaltning er viktig for maktspredningen i landet og ønsker at dette arbeidet skal intensiveres.

Verdiskapning og lokalt eierskap er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. For næringslivspartiet Høyre er det viktig at skatte og avgiftsnivå er innrettet slik at det ivaretar lokalt eierskap og arbeidsplasser over hele landet. I dagens moderne samfunn er også tilgangen på digital infrastruktur viktig for arbeidsplasser og verdiskapning. Regjeringen har allerede bevilget 400 millioner til utbygging av bredbåndstilgang, slik at hele Norge får tilgang på pålitelig infrastruktur. Trøndelag Høyre mener at utbyggingen av fysisk og digital infrastruktur forsterkes.

Rovvilt skaper store utfordringer. Rovviltforliket av 2011 og ulveforliket av 2016 gjennomføres i tråd med Høyres politikk.

For bosetting av alle alders- og inntektsgrupper i distriktene er det viktig med et mer variert boligtilbud. Trøndelag Høyre vil at dette skal gjenspeiles i kommunenes planarbeid.

Trygghet i hverdagen avgjøres av god beredskap. Det må sikres gode fagmiljø som kan ivareta en rimelig responstid for nødetater slik som ambulanse, brann og redning og politi. For eksempel vil styrking av ambulansetjenesten og tilgang på kompetent helsepersonell i distriktene være viktig. Ras- og flomsikring må gis en høy prioritet i regulerings- og trafikksikkerhetsarbeid.

Trøndelag Høyre vil:

  • Forsterke arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser
  • Vurdere å flytte Statens landbruksforvaltning til Trøndelag i forbindelse med at kommunal- og moderniseringsministeren nå ser på offentlige oppgaver som kan flyttes ut i landet.
  • Styrke rammene for lokalt selvstyre og flytte mer makt til kommunene på bekostning av staten.
  • Forsterke satsing på fysisk og digital infrastruktur
  • Jobbe for gode fagmiljø og god beredskap over hele landet
  • At rovdyrbelastningen skal ned i tråd med vedtatt politikk