LIVSKRAFTIGE DISTRIKTER I TRØNDELAG

Trøndelag har et sterkt næringsliv, sterke kompetansemiljø og levende og vekstkraftige lokalsamfunn. Det er stort potensiale til videre vekst, tuftet på naturressurser, kompetanse, grønn og smart teknologi, og på vilje og evne til omstilling og innovasjon.

Trøndelag Høyre vil ha bosetting og verdiskapning i hele Trøndelag, og vil legge til rette for gode rammebetingelser for at mennesker kan drive næring og leve et godt liv i distriktene. En forutsetning for å opprettholde bosetningen og næringsliv i distriktene er at mobil- og bredbåndsnett er tilgjengelig for alle uansett hvor de bor og jobber.

Mange distriktskommuner opplever utfordringer med befolkningsutviklingen. Stadig færre unge velger å forbli eller bosette seg i distriktene, fødselstallene går ned, mens antall eldre øker. Gode velferdstjenester i distriktene krever kloke hoder og varme hender. Samtidig har distriktsnæringene har et økende behov for kompetent arbeidskraft. For mange er det jobb til ektefelle eller samboer som er avgjørende for hvor man velger å etablere seg. Derfor trengs det et mangfold av arbeidsplasser i distriktene.

Beredskapover hele landet

Trygghet, håndheving av vedtatte lover og lik behandling overfor loven er et av de viktigste grunnlagene for et trygt rettssamfunn. Hensikten med Nærpolitireformen er mer effektiv bruk av ressurser i møte med et nytt trusselbilde. Det å bekjempe nettkriminalitet, forebyggende innsats, og tilstedeværelse der folk er, det er viktigere enn å holde et lensmannskontor åpent noen få timer i uken. Dessverre er det mange steder i landet som ikke opplever økt tilstedeværelse, at tettbygde områder blir prioritert.

Kommuner og politiet bør bli mer omforent om hvordan de sammen kan møte kriminalitetsutfordringer lokalt. Også mindre kommuner uten eget politi-/lensmanns-kontor må oppleve at de får tilfredsstillende polititjenester.

Trøndelag Høyre vil:

 • Styrke de operative enhetene i politiet over hele landet
 • Rendyrke de forebyggende oppgavene til kommunenes politikontakter

Tingrettstruktur

Trøndelag Høyre er enige i flere av Domstolkommisjonens analyser av effektivitetsutfordringer og faglighet i tingrettene, men mener forslaget til ny struktur er for dramatisk og politisk ubalansert. Kommisjonens forslag er ikke i tråd med regjeringens lokaliseringspolitiske målsetninger: «befolkningen skal ha tilgang til grunnleggende og likeverdige tjenester i hele landet. Staten har en sentral del av dette ansvaret, og bidrar samtidig til viktige arbeidsplasser i lokale og regionale arbeidsmarkeder rundt i landet.» (Distriktsmeldingen, Meld. St. 5 (2019–2020).

Trøndelag Høyre vil:

 • Sikre bedre effektivitet og sterk faglighet i tingrettene tett på der folk bor ved en mer fleksibel fordeling av saker og dommere både mellom tingrettskretser og innen tingrettskretser.
 • Opprette dommerpooler med moderat spesialisering som kan settes inn der det er behov ulike steder i landet.
 • Opprettholde rettsstedene på Fosen og i Namdalen.

Stabilerammevilkår for distriktsnæringene

Norsk velferd er avhengig av et næringsliv som er villig til å investere i ny virksomhet og skape arbeidsplasser. Det krever stabile rammevilkår for næringslivet. Endrede rammebetingelser skaper usikkerhet for satsninger som er foretatt, men også for fremtidige investeringer. Forslag til endrede skattevilkår for kraftbransjen og havbruksnæringen, samt forslag om innføring av turistskatt, er eksempler på endrede rammevilkår som vil berøre næringer og enkeltbedrifter i Distrikts-Norge. Høyre vil skape mer, ikke skatte mer. Derfor vil Høyre motsette seg forslag som betyr økt skattebelastning for næringslivet.

Fisketurismen er viktig for kystdistriktene og bidrar også til verdiskaping ut over egen næring. Næringen tilfører verdifulle inntekter til båtprodusenter, lokale kjøpmenn og andre viktige lokale arbeidsplasser. Dette er det viktig å ha med seg når regelendringer til fisketurisme behandles.

Trøndelag Høyre vil:

 • Sørge for at forslag om økt skattebelastning for kraftbransjen, havbruksnæringen og turistnæringen legges bort.
 • Ikke innføre grunnrentebeskatning på nye næringer.
 • Ikke ha innstramminger i regelverket for turistfisket i Norge.
 • Reell lokal styring og egenråderett over bruk og utvikling av lokale naturressurser, spesielt knyttet til maritim verneplan, uten overstyring av nasjonale bestemmelser og rikspolitiske inngripen og regulering.

Distrikts-Norge er avgjørende i det grønne skiftet

Elektrifisering av bl.a. norsk sokkel og av transportsektoren krever tilgang til mer fornybar energi, samt tilgang til mineraler for produksjon av bærekraftige energiløsninger. Distrikts-Norge er rik på naturbaserte ressurser og vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet, samtidig sitter distriktsarbeidsplasser i industrien på den kompetansen som trengs til å utvikle og produsere bærekraftige energiløsninger. Det grønne skiftet fordrer en grønn vekst basert på verdiskapning i distriktene. De distrikter som avgir verdifulle naturressurser til storsamfunnet bør beholde en rettmessig andel av verdiskapingen som et fundament for egen økonomi og velferd.

Samtidig må ikke en restriktiv vernepolitikk være til hinder for utnyttelse av naturressurser som er viktige for det grønne skiftet, verdiskaping, arbeidsplasser og næringsliv i distrikts-Norge. Trøndelag Høyre ønsker ikke en politikk der storsamfunnet begrenser bruken av viktige ressurser på den ene siden, og forventer bruk av andre naturområder utbygging av fornybar kraft på den andre siden. Eksempelvis opplever noen trønderske kommuner statlig forventing om utbygging av vindkraft i uberørte naturområder som lokalsamfunnet vil bevare, samtidig som de hindres til å utnytte egne vassdrag til utbygging av vannkraft.

Trøndelag Høyre vil:

 • Sørge for at kommuner som avgir naturressurser og naturinngripen til næringsformål beholder en rettmessig, forutsigbar og langsiktig andel av verdiskapingen lokalt.
 • Beholde dagens konsesjonskraftordning.
 • Vurdere en kompensasjonsordning som skal gjelde flere former for avgiving av naturressurser, for eksempel mineraler og vindkraft. Forvalte naturverdier basert på prinsippet vern gjennom bruk, ikke konservering.
 • Styrke og fremskynde arbeidet med kartlegging og utvinning av mineralforekomster som er viktige i det grønne skiftet, slik som kobber, nikkel, kobolt og mangan.

Beitenæringene må sikres stabile rammevilkår

Beitenæringene bidrar til grønn matproduksjon via bruk av fornybare ressurser i utmark, hindrer gjengroing og reduserer behovet for dyrkingsarealer til fôrproduksjon og klimagassutslipp gjennom import av kraftfôr. Trøndelag Høyre frykter for beitenæringens fremtid på grunn av økt rovdyrpress.

Beitenæringa er bærekraftig i Norge, produksjon av kjøtt basert på gress og utmark er på mange måter et produkt av karbonkretsløpet, samtidig som det er nødvendig for å ivareta biologisk mangfold og begrense gjengroing. Det vil være svært viktig å bevare dette for fremtidige generasjoner, produksjon av mat går aldri ut på dato.

Trøndelag vil:

 • Snarest gjennomføre tiltak for å oppnå stortingets vedtak i rovviltforliket og ulveforliket.
 • Beholde dagens soneforvaltning og si nei til en uavhengig klagenemnd.
 • Styrke de lokale rovviltnemndenes makt og myndighet i tråd med tidligere vedtak.
 • Gi fylkesmennene nødvendige føringer, og sørge for at det foreligger en stående fellingstillatelse på skadegjørende rovvilt, med forenklet behandling og lengre varighet i forhold til dagens praksis.

Samferdsel

Trøndelag trenger vesentlig bedring av transportløsninger for å utnytte potensialet som ligger i landsdelen og for å styrke verdiskapingen. E-6 gjennom fylket krever en helhetlig oppgradering med gjennomgående løsninger som gir økt og sikker trafikkavvikling både for persontrafikk og godstrafikk. Godstransporten fra fylket og gjennom fylket er voksende og betinger en vesentlig standardheving for å ta unna økt transportbehov.

Erfaringene fra utbyggingen av E-39 sør for Trondheim, der ny vei med to til tre felt ble åpnet for 15 år siden og det nå er behov for utvidelse, viser at kortsiktige løsninger medfører unødig ressursbruk og ikke i tilstrekkelig grad dekker de økende behov sett over lengre tid.

Betydelig verdiskaping i vårt fylke skjer i næringer utenfor E-6 aksen og områder med tilknytning til jernbane. For å bidra til økt verdiskaping og bosetting samt å møte transportbehovene for disse næringene, mener Trøndelag Høyre at det bør rettes sterkere fokus på.

Trøndelag Høyre vil bidra til at mer av laksetransporten flyttes fra veg til båt. Det bør tas utgangspunkt i lakseincentivet til Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norge sjø. Dette er utarbeidet i samarbeid mellom sjømatnæringen, rederi, havner, fylkeskommuner og store vareeiere på nordvendt gods fra kontinentet.

Dette vil også være med på å styrke de lokale transportnæringene, og igjen trafikksikkerhet på våre veier da det har vært en eksplosiv økning av vogntog på ett allerede overbelastet veinett.

TrøndelagHøyre vil:

 • Bygge trafikksikker firefelts E6 Åsen-Steinkjer med økt fartsgrense for å møte fremtidige behov.
 • Ha bedre standarden på fylkesveier
 • Etablere en incentivordning som muliggjør returlast fra Europa til Norge
 • At sjøfart får en større andel av midlene i kommende NTP
 • Bidra til en fullskala prøveprosjekt etter ide fra Kysthavnalliansen (Bla. Kysthavnene på Hitra og Rørvik)
 • At det lages tilskuddsordning som muliggjør etablering av en transportkorridor fra Trøndelag til Europa som også muliggjør fartøy med et mindre klimaavtrykk
 • Sjøtransportens konkurranseevne må økes i forhold til vei og bane. Det må være like kostnader uansett hvor en skal anløpe med tanke på los kostnader og andre statlige kraft