Merkedag i trøndersk samferdselshistorie

Forrige uke vedtok Stortinget finansiering av tidenes samferdselsløft i Trøndelag. Utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim-Åsen ble besluttet med en investeringsramme på hele 11,4 milliarder kroner.

Prosjektet får en bedre og mer omfattende løsning enn det opprinnelige forslaget – til en lavere kostnad. En helhetlig utbygging av et firefelts veisystem nord og sør for Trondheim vil ha stor betydning for utvikling av hele regionen. Den nye E6-strekningen vil bidra til å bygge det nye Trøndelag. Utbyggingen er viktig både for utvikling av en felles bo- og arbeidsregion, bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det er fem byer langs strekningen på 12 mil som nå knyttes tettere sammen: Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer.

Etableringen av Nye Veier har hatt stor betydning for prosjektet. Med Nye Veier får vi mer vei for pengene sammenliknet med Statens Vegvesen sitt opprinnelige anslag. Forventet kostnad er nå 11,4 milliarder kroner for fire felt på hele strekningen, mot 12,7 milliarder kroner for Statens Vegvesen sitt opprinnelige forslag med to og tre felt på strekningen Kvithamar-Åsen. Samfunnsnytten er dermed vesentlig forbedret og prosjektet er med disse forutsetningene gått fra å være samfunnsøkonomisk ulønnsomt til å bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Firefelts vei på hele strekningen Ranheim-Åsen med 110 km/t fartsgrense vil gi en mer enhetlig standard og en fremtidsrettet og god vei. Nye Veier AS vil i de kontinuerlige porteføljeprioriteringene avgjøre tidspunkt og rekkefølge på utbyggingen. Det er i de finansielle beregningene lagt til grunn utbygging i årene 2019-2024.

I flere tiår økte forfallet på vei og bane, samtidig som vi hadde altfor dårlig infrastruktur. Nå har regjeringspartiene sammen med KrF snudd forfall til fornyelse. Siden den sittende regjeringen overtok er samferdselsinvesteringene økt med over 60 prosent. De neste årene vil Norge få en helt ny infrastruktur.

Samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i distriktene. Sammen med de andre borgerlige partiene bygger Høyre by og bygd tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer fortere frem. Nye E6 i Trondhjems-regionen vil bidra til å forsterke vekstkraften i trøndersk næringsliv.