Mindre byråkrati gir bedre offentlige tjenester

Fylkesstyret i Trøndelag Høyre, vedtok resolusjonen «Mindre byråkrati gir bedre offentlige tjenester» i sitt møte på Rørvik, 4. mai 2017.

Mindre byråkrati gir bedre offentlige tjenester

Norge fikk, etter stortingsvalget i 2013, en handlekraftig regjering som har fornyet og effektivisert både den offentlige forvaltningen og tjenestetilbudet innenfor en rekke sektorer. Dette har frigjort midler til lærerløftet, reduksjon av helsekøer og mer politi nærmere der folk bor. Videre har vekstfremmende skatteletter gitt husholdningene bedre økonomi samt at det har styrket norske arbeidsplasser.
Høyre i regjering har igangsatt en rekke reformer som de rødgrønne unnlot å påbegynne i sin tid. Reformene vil over tid bidra til en langt mer effektiv offentlig sektor.

Samtidig opplever næringslivet en rekke utfordringer i kontakten med det offentlige. Omfanget av reguleringer og rapporteringskrav gjør hverdagen vanskelig for mange små- og mellomstore bedrifter.

Regjeringen har, blant annet etter anbefaling fra «forenklingsutvalget», gjennomført en rekke regelendringer som gjør det enklere for mindre, innovative aktører å legge inn anbud. En videreutvikling og forenkling av regelverket vil la enda flere tjenestetilbydere være med å konkurrere, noe som vil gi lavere pris for det offentlige og mer lokal verdiskaping.

Høyre må fortsatt ha en helhetlig tilnærming til avbyråkratisering og forenkling, hvor man både effektiviserer offentlig tjenesteproduksjon og forenkler hverdagen for innbyggerne og næringslivet.

Høyre vil
— Gjennomgå regelverket, oppgaveporteføljen og ansvarsområdet innenfor hvert enkelt departement, slik at behovet for stadig nye stillinger i direktorater og tilsyn reduseres
— Fastslå mål for årlig reduksjon av næringslivets rapporteringskrav til det offentlige hvert år i perioden 2017-2021
— Videreføre forenklingen av Lov om planlegging og byggesaksbehandling, særlig overfor den enkelte hus- eller hyttebygger, samt enkle næringsbygg
Samordne rapporteringskrav pålagt næringslivet, slik at virksomhetene slipper å rapportere samme data til ulike instanser
— Vedta en langsiktig plan for en varig kostnadsreduksjon i offentlig sektor slik at den samlede offentlige pengebruken reduseres til et mer bærekraftig nivå i takt med reduserte olje- og gassinntekter
— Pålegge offentlig sektor å ta i bruk digitale førstelinjetjenester for alle publikumhenvendelser, søknader, rapporter mv. innen 2025