Minoritetsjenters deltagelse i idrett og kultur

Flere rapporter og undersøkelser (Rapport fra Fjørtoftutvalget, NOVAs Ung i Norge-undersøkelse, etc) peker på at jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett i langt mindre utstrekning enn minoritetsgutter og etnisk norske ungdommer.

Kostnadene ved å delta i organisert idrett kan sannsynligvis forklare deler av forskjellen mellom majoritets- og minoritetsungdom. En annen årsak kan være at det å lære et nytt språk er tidskrevende.

For minoritetsjenter er imidlertid forskjellen i deltagelse så dramatisk at det må finne andre forklaringer. Skei-komiteen» viser til at forskningen på feltet har barrierer knyttet til religion, tradisjoner og kultur som sentrale forklaringer. I noen arbeider argumenteres det for at også klassekultur og økonomiske ressurser og strukturell diskriminering / rasisme bør trekkes inn.

Kulturelle forskjeller og mangel på likestilling har i mange minoritetsfamilier handlet om streng kontroll med jenters fritidsaktivitet, liten tradisjon for at jenter skal drive med idrett, bluferdighet og problemer med rådende kleskoder.

I Norge er deltagelse i idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter ikke bare viktig i et folkehelseperspektiv, men også avgjørende for rask og god integrering. Gjennom frivilligheten blir man kjent med norsk kultur og norske verdier (som likestilling), man skaffer seg et nettverk som igjen er viktig for å skaffe seg jobb.

For å endre dagens situasjon må det en dugnad til som involverer mange parter. Tilskuddsordninger må justeres og målrettes slik at de stimulerer til tiltak i regi av frivilligheten for å styrke minoritetsjentenes deltagelse. Rekruttering av kvinnelige ledere og trenere med innvandrerbakgrunn vil være et viktig bidrag. Det samme gjelder holdningsarbeid og informasjon i introduksjonsprogrammet, skolen og i alle andre sammenhenger hvor det offentlige møter nye nordmenn.

Høyre vil

  • At det etableres tilskuddsordninger som stimulerer bedre til «dugnad» for å styrke minoritetsjentenes deltakelse.
  • At det leges til rette for rekruttering av kvinnelige ledere og trenere med innvandrerbakgrunn
  • At introduksjonsprogrammet oppdateres med utvidet informasjon om idrett- og fritidsaktiviteter.