Næringsaktive kommuner

I februar ble næringslivet i Steinkjer og Verran hyllet på Næringslivets hedersaften. Det er virkelig på sin plass å vise fram de flotte bedriftene vi har i Nye Steinkjer. Vi har mange dyktige folk som gjennom hardt arbeid bidrar vesentlig til samfunnet. Oppmerksomhet om suksessene bidrar til stolthet over hjemplassen og fylket vårt.

Steinkjer har et mangfoldig næringsliv. Vi står særlig sterkt innenfor skogbruksnæringa, med hele verdikjeden i en og samme kommune. Landbruksnæringa er av stor betydning.

Nye Steinkjer er også en industrikommune! Steinkjer og Trøndelag Høyre besøkte nylig MM Karton Follacell, og SalMar Settefisk i Follafoss. Vi ble mektig imponert over produksjonen, dyktige ledere og ansatte. Begge bedriftene er verdensledende innen sine områder. Det gjøres store investeringer for å legge til rette for vekst i produksjonen. MM Karton Follacell trenger økt leveranse av tømmer og det legges opp til investeringer på ca. 300 millioner kroner i fabrikken for å levere veksten. Bedriften tar et stort samfunnsansvar; de skaper arbeidsplasser, ansatte tar fagbrev og de har 9 lærlinger av 60 ansatte. Ved SalMar Settefisk investeres det for svimlende 1 milliard kroner nå, i nye bygg og teknologi. Det produseres årlig 400 millioner måltider laks med opprinnelse i Follafoss! Bedriftene samarbeider med NTNU og SINTEF om forskning og utvikling. De tar miljøansvar; SalMar resirkulerer 99 % av vannet som brukes, bruker spillvarme fra MM Karton og biprodukter selges til biokraftanlegget på Skogn. Industrien spiller en nøkkelrolle for at vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Veksten i jobber må komme i privat sektor fremover. Det er arbeid som gir grunnlaget for velferden. Vi må skape mer, ikke skatte mer. Hvordan skal vi klare det? Dette kan vi påvirke både nasjonalt, i fylket og i kommunen.

Næringsutvikling og bostedsutvikling går hånd i hånd. Bostedsutvikling er viktig for at det skal kunne skapes vekst i bedriftene, og bedriftene gir tilbake arbeidsplasser og inntekter til lokalsamfunnet. Steinkjer Høyre bidrar til attraktive lokalsamfunn gjennom satsing på gode lærere, et mangfold av barnehager, vei, bredbånd og tilrettelegging for kultur og idrett. Kommunen må ha nok attraktivt næringsareal. Kommune og næringsselskap må svare på næringslivets behov og bidra til at Steinkjer er en JA-kommune.

For å forstå næringslivets behov må vi ha dialog. Ikke bare med Steinkjer Næringsselskap, men også med Steinkjer næringsforum, gårdeierforeningen, Arena skog og Bondelaget. Gjennom dialog kan vi fremme økt verdiskaping og sørge for at bedriftenes behov i større grad blir ivaretatt i plan- og reguleringsarbeid.

Høyre foreslo i Fellesnemnda 27. mars at formannskapet i Nye Steinkjer skal ha et årlig dialogmøte med representanter for næringslivet. Det fikk vi gjennomslag for!
På fylkesnivå er Høyres hovedsatsing gode veier, som gjør at folk og varer kan transporteres raskt og effektivt gjennom fylket. Høyre vil fjerne flaskehalser på de fylkeskommunale veiene. Bruer bør utbedres slik at tømmerbiler slipper å kjøre på smale veier gjennom boligfelt med skole og barnehageunger. Trøndelag Høyre prioriterer også videregående utdanning i tråd med næringslivets behov. Vi bør vurdere å øke antall studieplasser i kjemiprosessfaget ved Levanger vgs. Dette er folk det er stor rift om i industrien i fylket vårt.
Nasjonalt tilrettelegger regjeringen for økt avvirking av skog slik at det skal bli økt tilbud av lokalt tømmer til industrien. Mye tømmer blir i dag importert til Trøndelag. Bedre tilgang på lokalt tømmer er miljøvennlig, og avgjørende for muligheten til lønnsom vekst. Høyre jobber derfor mot fredning av drivverdig skog.

Vi har avviklet INON-områdene, økt tilskuddene til bygging av skogsbilveier, flere tømmerkaier og økt skogplanting. Høyre sa også et tydelig nei til grunnrentebeskatning for havbruksnæringa på Høyres landsmøte. Det er viktig for næringslivet og for et bærekraftig velferdssamfunn.