Nasjonal transportplan 2022-2033: Trøndelag

I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Trøndelag gjelder det følgende prosjekter:

Kilde: regjeringen.no

Vei

 • E6 Åsen–Steinkjer, Steinkjer, Levanger, Verdal og Inderøy kommuner
  Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det er foreslått en gjennomgående oppgradering på strekningen til firefelts vei med 110 km/t. Nye Veier har spilt inn at de vil bruke om lag 10,8 milliarder kroner på strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E6 Selli–Asp, Steinkjer kommune
  Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Det skal bygges ny vei, og legges til rette for gående og syklende mellom Steinkjer og kryss med fylkesvei 17. Ny vei vil også ta hensyn til at det er mye kvikkleire i området. Nye Veier har ikke beregnet kostnader for strekningen, men Statens vegvesen har spilt inn et anslag på om lag 600 millioner kroner. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E6 Grong–Nordland – utbedringsstrekning
  Det prioriteres større utbedringer på den nesten 100 km lange strekningen. Veien er i dag smal og svingete. Utbedringene skal også forhindre lange omkjøringer ved hendelser.. Det er lagt til grunn om lag 2,9 milliarder kroner til strekningen, 959 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra, Heim kommune
  Tre strekninger på til sammen 26 kilometer ny vei med gul midtlinje. Avstanden mellom Betna og Stormyra vil bli fem kilometer kortere. Prosjektet har et kostnadsanslag på 2,3 milliarder kroner, og er bundet. Det er derfor lagt til grunn 1,5 milliarder i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
  Er en del av Miljøpakken i Trondheim. Ny bru skal erstatte dagens Sluppen bru, som blir gang- og sykkelbru. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner, og er under bygging. Det er lagt til grunn 900 millioner kroner i NTP-perioden til prosjektet.

Jernbane

 • Trønderbanen: To tog i timen Melhus–Steinkjer, Melhus, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner
  Gjennom en rekke tiltak skal tilbudet øke fra ett til to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer. Tiltakene består først og fremst i forlengelse av kryssingssport og bygging av noen nye. Det vil også være behov for en utbedringer av en rekke plattformer. Ranheim stasjon skal gjenåpnes. Det er lagt til grunn 1,9 milliarder kroner til alle tiltakene. Det er lagt til grunn om lag 1,6 milliarder kroner i første seksårsperiode.
 • Trønder- og Meråkerbanen: elektrifisering og andre tiltak, Trondheim, Malvik, Størdal og Meråker kommuner
  Delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. I tillegg skal det bygges togparkering og gjennomføres tiltak på plattformer for å ta imot nye tog. Det er lagt til grunn 3,7 milliarder kroner til prosjektet som er igangsatt. Det er lagt til grunn om lag 1,9 milliarder kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • Godstransport Trondheim–Bodø
  Nye kryssingsspor som sørger for at godstransport på strekningen mellom Trondheim og Bodø kommer raskere fram. I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er lagt til grunn totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Trondheim–Bodø er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Nytt krysningsspor på Sukkertoppen i Saltdal kommune kan være aktuelt.
 • Godstransport Oslo–Trondheim–Åndalsnes
  Det er lagt opp til å bygge lengre kryssingsspor på strekningen. Det gir mulighet for 650 meter lange godstog. Det må også legges til rette for nok strøm til Dovrebanen I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er lagt til grunn totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Trondheim–Åndalsnes er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Forlengelse av kryssingsspor på Melhus, Kongsvoll og Oppdal kan være aktuelle tiltak i Trøndelag fylke.
 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt til grunn 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode. Det pågår nå installasjon av ERTMS på Nordlandsbanen.
 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt til grunn 24 milliarder kroner for hele landet i NTP. Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.

Bysatsing

 • Byvekstavtale Trondheimsområdet
  Samlet er det lagt til grunn om lag 80 milliarder kroner til byområdene i planperioden. Dette inkluderer oppfølging og ev. reforhandling av byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Hovedformålet i byvekstavtalene er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

  Satsingen på byvekstavtaler fortsetter – for å få mindre kø, mindre luftforurensing og støy samt redusere utslipp av klimagass.

  Staten tar også sitt ansvar i 50/50-prosjektene, som er store infrastrukturprosjekter i de fire største byområdene. Staten har lovet å bidra med 50 prosent av kostnadene, mot at lokale myndigheter står for den andre halvparten. For Trondheimsområdet er det Metrobuss.

  Staten har også prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.