Økning til forsvaret

I 2018 skal ytterligere seks av de nye F-35 kampflyene mottas på Ørland flystasjon. Budsjettforslaget legger til rette for at aktiviteten med de nye kampflyene vil øke i 2018. For å bidra til en smidig overgang fra F-16 til F-35, foreslår regjeringen å øke Luftforsvarets budsjett med om lag 347 millioner kroner sammenliknet med 2017.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 660 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene skal gå til prosjekter på Ørland flystasjon, i henhold til Stortingets vedtak om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase. De viktigste prosjektene i 2018 er etablering av hangarer til F-35, innløsning av boliger og våningshus, og støytiltak på boliger i rød og gul støysone rundt flystasjonen. Videre gjennomføres prosjekter for beskyttelse og sikring av kampflybasen samt nye forlegninger til befal, vervede og vernepliktige mannskaper.

Videre planlegges midlene å gå til å etablere drivstofforsyning for virksomheten på Værnes. Det planlegges også igangsatt prosjekter med en utbetaling på rundt 30 millioner kroner i 2018. Disse midlene er i hovedsak planlagt benyttet til prosjekter som følger av vedtakene i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015–2016)) for flytting av Luftforsvarets skolevirksomhet fra Kjevik til Værnes.