På tide å endre kraftskatten

Stortingsrepresentantene Elin Agdestein (finanskomiteen) er klar i sin tale – nå måvi gjøre en jobb med å finne et rett nivå på skatt for regulerbar vannkraft,som gjør at vi kan utnytte det potensialet som ligger i denne ressursen. Huner medlemmer av Høyresdistriktsnettverk, og ser at dette også kan gi verdiskaping og aktivitet idistrikts-Norge.

Den rene, fornybare vannkrafta har vært grunnlaget for fremveksten av det moderne Norge, for etablering av industri som har skapt arbeidsplasser over hele landet og har dermed lagt grunnlaget for velferden vår.

Kraftbransjen er med sine 20000 ansatte Norges største fastlandsindustri, og sørger for kompetansearbeidsplasser over hele landet. Vannkrafta er unik, den er regulerbar og fornybar. Ikke minst viktig er det at verdiene som blir skapt i all hovedsak tilfaller fellesskapet.

I følge NVE kan utvidelser og modernisering av eksisterende vannkraftverk gi mellom 5 og 6 milliarder kilowattimer (TWh) mer strøm. Det betyr opp mot 12 000 årsverk og 12 milliarder kroner i verdiskaping over ein tiårsperiode, og mulighet for tre milliardar kroner i økte skatteinntekter.

— For å få til det, trengs en endring i skatteregimet slik at samfunnsnyttige prosjekter også blir bedriftsøkonomisk lønnsomme, seier Agdestein.

Det er et tidsvindu nå, fordi mange kraftselskaper står i en situasjon der de skal gjøre langsiktige investeringsbeslutninger for anlegg som snart går ut på dato. Legger vi ikke til rette med gode rammevilkår nå, kan det gå 50 – 60 år til vi får muligheten igjen.

— For 50 – 60 år sidan ble flere store vannkraftanlegg bygd ut rundt i landet. Mange av disse er nå modne for utskiftning. Det vil være et stort feilgrep dersom vi som politikere ikke sørger for at de nødvendige rammevilkårene er tilstede for å gjøre de nødvendige investeringene. Skattevilkårene må gjøre det lønnsomt å oppgradere og utvide eksisterende vannkraftanlegg, sier Agdestein.

Vi i Trøndelag jobber derfor nå opp mot regjeringa slik at vi i statsbudsjettet 2020 kan komme opp med en løsning som gjør at vi får maksimalt ut av anleggene som nå skal renoveres. På den måten kan vi produsere mer grønn, fornybar vannkraft, legge til rette for flere arbeidsplasser i distriktene, og tilføre flere verdier til fellesskapet.