Regional verdiskaping er avgjørende for vekst og velferd i hele landet

Havbruk er, og vil bli en av de viktigste næringene i fremtidens Norge. Næringen skaper mange lokale arbeidsplasser og store lokale ringvirkninger. Den økonomiske verdiskapingen i de norske bedriftene er avgjørende for vekst, velferd og verdiskaping i hele landet.

Den økonomiske verdiskapingen i de norske bedriftene er avgjørende for vekst, velferd og verdiskaping i hele landet. Verdiene må skapes før de fordeles. Fordelingspolitikk uten verdiskaping gir ikke noe til fordeling, og vil i neste omgang gjøre det vanskeligere å sikre viktige offentlig offentlige velferdsordninger som skole, helsevesen og eldreomsorg. En videreføring og forsterking av regjeringens politikk for verdiskaping bør derfor ha høyeste prioritet i årene fremover.

Havbruk er, og vil bli en av de viktigste næringene i fremtidens Norge. Næringen skaper mange lokale arbeidsplasser og store lokale ringvirkninger. De siste ti årene er eksporten fra sjømatnæringen mer enn doblet, og eksporten kan dobles igjen mot 2030. Dette gir flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger lokalt.

Norsk sjømat har en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. I 2018 bidro norsk sjømat daglig med 37 millioner måltider. Våre naturgitte fortrinn, ansvarlige forvaltning og avanserte produksjon gjør at norsk fisk og teknologi kan mette stadig flere mager og dekke den voksende globale etterspørselen for høyverdige proteiner produsert med et lavt CO2-avtrykk.

Skal havbruksnæringen dobles, forutsetter dette et blått taktskifte. Det må legges til rette for en videre bærekraftig vekst der næringens utfordringer knyttet til lakselus og rømming løses. Samtidig utvikles det nå nye teknologier som gjør våre naturgitte fortrinn innen havbruk mindre fremtredende. Havbaserte løsninger og landbasert oppdrett vil øke den internasjonale konkurransen. Høyre vil derfor ikke pålegge næringen særskatter som svekker Norge i den globale konkurransen.

Uheldig særskatt på norsk verdiskaping

Norge som nasjon er avhengig av private bedrifter, gründere og investorer for å kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen. Det er derfor desto mer uheldig at Norge som eneste land i OECD opprettholder en særskilt formuesskatt på arbeidende kapital på egne innbyggere. Dette gir mindre rom for investeringer og svekker vårt næringsliv.

Det er viktig for verdiskapingen i Trøndelag at vi har bedrifter med hovedkontor og beslutningsmyndighet i regionen. Denne kategorien av bedrifter vil ofte bidra til større verdiskaping og aktivitet i sitt eget geografiske nærområde, slik andre lands bedrifter og eiere gjerne gjør på de stedene hvor de har sine hovedkontor og sitt eierskap.

Skatten på norsk eierskap bidrar til å forhindre vekst, utvikling og ønsket omstrukturering i norsk næringsliv, noe også Kapitaltilgangsutvalget påpeker. Den fører også til at store industrielle formuer og styringen av disse flyttes ut av landet.

Nei til nye skatter på norsk sjømatproduksjon

Høyre vil advare mot at det innføres nye skatter og avgifter på norske bedrifter. For en region som Trøndelag vil det f.eks. være svært uheldig om havbruksnæringen påføres en særskatt, en såkalt grunnrenteskatt, som nå utredes av et offentlig utvalg. Hvis vi bruker Trøndelag som eksempel vil det bli en av regionene som vil bli hardest rammet av en slik særskatt. I denne regionen er havbruk med sine ca. 14 000 ansatte den neste største verdiskapende næringen, basert på lønninger, skatter, finanskostnader og årsresultat. Den er også Trøndelags største eksportnæring, og verdiskapingen er regionalt beregnet til 12 milliarder kroner. Den gir store ringvirkninger til trønderske leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner, og bidrar med milliarder i skatteinntekter som går til sykehjem, skoler, kultur og andre viktige offentlige formål. 6 av de 20 største verdiskapende bedriftene i Trøndelag er helt eller delvis involvert i laksenæringen.

Havbruk er en av de få næringene hvor Norge har en ledende posisjon globalt, både i produksjon, forskning og teknologisk utvikling. Norge har i noen år hatt stor fordel av høye laksepriser og gunstig valutakurs. Men flere ganger i sin korte historie har denne konkurranseutsatte næringen vært utsatt for store tilbakeslag og mange konkurser på grunn av lave laksepriser og importbegrensninger i viktige markeder. Det siste en slik næring trenger er nye skatter som inndrar overskudd til statskassen, i stedet for å gjøre næringen mer robust i møte med en tøff konkurranse fra bl.a. landbasert oppdrett i USA og andre land. Fordi havbruksnæringen stort sett er eid av investorer og gründere bosatt langs norskekysten, vil dessuten denne næringen rammes dobbelt hardt av en ny selskapsskatt. Det skyldes at de også at de norske eierne må betale den særnorske formuesskatten på eierskap. For å betale denne skatten må de ta ekstra utbytte, som de også må beskatte. Trøndelag Høyre vil fortsette å legge til rette for et aktivt lokalt eierskap i havbruksnæringen.

Trøndelag Høyre vil:
  • Sikre en sterk og bærekraftig vekst i havbruksnæringen
  • Sikre kystkommunene stabile inntekter fra havbruksnæringen ved å videreutvikle Havbruksfondet
  • Si nei til grunnrentebeskatning som bidrar til å tappe kysten og distriktene for kapital
  • Sikre at norsk sjømat bidrar til å realisere FNs bærekraftmål

Vedtatt på Trøndelag Høyres årsmøte 2019