Regjeringen tar grep for fylkesveiene

I begynnelsen av mai fikk regjeringspartiene sammen med Krf vedtatt et forslag i Stortinget om å utrede en belønningsordning som skal styrke fylkeskommunene ytterligere, og gjøre det enklere å ta ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Vi glemmer altså ikke fylkesveiene slik Kirsti Leirtrø (AP) hevder, men tar grep.

Ordningen kommer i tillegg til ekstrabevilgningene fylkene allerede har mottatt. For 2014-2017 bevilget H-FrP-regjeringen over tre ganger så mye til opprustning og fornying av fylkesveinettet, sammenliknet med det som lå inne i planen fra den rødgrønne regjeringen. Det samme gjelder for begge trøndelagsfylkene. Totalt sett mottok Nord-Trøndelag fylkeskommune mer enn en firedobling i samlede øremerkede tilskudd til veivedlikehold, sammenliknet med det de rødgrønne partiene hadde i sine planer for NTP. Sør-Trøndelag mottok på sin side nesten en fordobling. Veiformål har den største økningen i samferdselbudsjettet for 2018.

Den rødgrønne regjeringen overførte store deler av veinettet fra staten til fylkeskommunene. Dette var veistrekninger med store vedlikeholdsbehov. Reformen ble gjennomført uten å gi fylkeskommunene tilstrekkelige økninger i bevilgningene og uten noen plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet skulle reduseres.

Dagens regjering med H, Frp og V har sammen med Krf iverksatt tiltak som skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det er tilført ytterligere midler til fylkeskommunene som skal benyttes til fornying og vedlikehold, inkludert nødvendig oppgradering av tunneler. I gjeldende NTP er det satt av 15,6 mrd. kroner til vedlikehold og fornying av fylkesveinettet i tillegg til det ordinære rammetilskuddet og midler til rassikring. Sammen med satsingen på riksvei, bane og kyst, er dette en historisk satsning på samferdsel.

Belønningsordningen går ut på at fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Dette er en bærekraftig løsning. Det ivaretar fylkeskommunenes ansvar og selvstendighet til selv å prioritere, samtidig som staten bidrar med ekstramidler der behovene er størst.

Denne regjeringen har sikret en offensiv satsing på samferdsel. Bevilgningene til sektoren er siden 2013 økt med over 60 %, og det gjør også arbeidet med å ta ned vedlikeholdsetterslepet. En belønningsordning vil gi fylkeskommunene enda ett verktøy for å redusere vedlikeholdsetterslepet og bygge sikre og fremkommelige veier.