Stor satsing på vei i Trøndelag

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Trøndelag innebærer dette blant annet:

 • E6 Ranheim-Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger
  Prosjektet E6 Ranheim–Åsen i Trøndelag er det siste av prosjektene i Nye Veiers portefølje som klargjøres for utbygging. Prosjektet er delt inn i to delstrekninger. Delprosjektet Ranheim–Værnes er utvidelse til firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal. Delstrekningen Kvithammar–Åsen er et viktig prosjekt for å utbedre veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Dagens veistandard er svært dårlig, og prosjektet har høy samfunnsnytte.

  Før sommeren 2017 ble det gitt lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering av E6 Ranheim – Åsen. Bompengeandelen i de lokale vedtakene er 50 prosent. Regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget til bompengefinansiering av utbyggingen så snart nødvendige avklaringer foreligger.

  Nye Veier legger opp til anleggsstart i løpet av 2019.

 • E6 Midtrekkverk på strekningen Vassmarka – Ronglan, Levanger kommune
  Regjeringen foreslår å videreføre byggingen av midtrekkverk på strekningen Vassmarka–Ronglan for å styrke trafikksikkerheten.
 • E6 Jernbaneundergang ved Vintermyr, Namsskogan kommune
  Regjeringen foreslår å etablere en jernbaneundergang ved Vintermyr for å forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten.
 • E6 Flomsikring ved Fossland, Grong kommune
  Regjeringen foreslås midler til å utbedre E6 ved Fossland for å bedre framkommeligheten på E6 når det er flom.
 • E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen, Melhus og Trondheim kommuner
  Utbyggingen av prosjektet E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen videreføres med statlige midler og bompenger. Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, fordelt med 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2015, og veien ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, Midtre Gauldal kommune
  Prosjektet omfatter bygging av 6,4 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på vestsiden av elva Sokna. Veien blir lagt utenom Soknedal sentrum med tilkobling til tettstedet gjennom et planskilt kryss sør for sentrum. Anleggsarbeidene startet opp i september 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Vederlag til OPS-prosjekter – E39 Klett – Bårdshaug
  E39 Klett-Bårdshaug i Trøndelag ble åpnet for trafikk i 2005. Kontrakten løper til 1. september 2030. Regjeringen foreslår en statlig ramme på 180,3 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres midler til årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapet. I tillegg er det blant annet prioritert midler til videreføre arbeidene med å utbedre flere tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.