Senterpartiets forsvarspolitikk står ikke til troende

Senterparti-medlemmene Borten Moe, Brovold, Dahlen og Gram baserer seg på kilder som for lengst er diskrediterte, slutninger som er utdaterte og konklusjoner som enten ikke er gjort,eller som ikke vil bli gjort, når depresenterer sinforsvarspolitikk i Trønder-Avisa 8. august.

Sikkerhetssituasjonen har blitt mer uforutsigbar og krevende, og det er bred enighet om at Forsvaret må tilpasses en ny tid. Samtidig hevder Senterpartiet at det var greit å bygge ned Forsvaret i en tid med lavere spenning. Det holder rett og slett ikke mål. Senterpartiet satt i en flertallsregjering i en periode da Norge hadde de høyeste oljeinntektene noensinne. Det er i en slik situasjon et styringsdyktig parti skal sørge for at forsvarsevnen opprettholdes og styrkes. Det er for sent å gjøre detden dagen vi trenger det. Her sviktet Senterpartiet.

For et land som Norge er landmakten en helt sentral komponent. Det er vi enige om. Landmakten må være relevant og moderne, og derfor skal vi investeremange titalls milliarder i Hæren og HV de neste årene. Vi må sikre at vi bruker de milliardene på en måte som styrker og forbedrer landmakten.

For å sørge for at landmakten kan møte et nytt og mer krevende trusselbilde, ble det igangsatt en utredning som skal være ferdig til høsten. Arbeidsgruppen som utreder landmakten har tilgang på ressurser fra hele Forsvaret, og det er oppnevnt en referansegruppe med ledere innen sikkerhet, beredskap, industri og forsvar. Utredningen gir derfor en mulighet til å få den fremtidsrettete og relevante landmakten vi trenger.

I juni leverte arbeidsgruppen en statusrapport, der det står det klart at det er naturlig at Hærens hovedinnretning fortsetter å være basert på mekaniserte styrker. Det er akkurat det de fire senterpartimedlemmene ønsker seg.

Den hærstrukturen vi har i dag har ligget fast siden 2008, da nettopp Senterpartiet var i regjering. Deter likevel en stor og viktig forskjell. Høyre har, i motsetning til Senterpartiet, sørget for mer øving og trening og for oppbygging i nord. Vi har lagt på mer penger til reservedeler, ammunisjon og vedlikehold. Dette har gjort at dyktig personell i Forsvaret har reparert og renovert mer enn 5.500 av Hærens og Heimevernets kjøretøy, skyts og annet utstyr som nå igjen kan brukes, etter år med forsømmelser fra Senterpartiet og deres partnere.

Det ble kuttet mye i HV da Senterpartiet satt i regjering. De var med på å legge ned Heimevernsreserven på 33.000 soldater, og de kuttet den gjenværende operative HV-strukturen fra 50 000 til 45 000 soldater. I tillegg kuttet de antall HV-distrikter fra 13 til 11, innsatsstyrkestrukturen fra 5.000 til 3.000 og de la ned Heimevernets skarpeste styrker – de såkalte 016-avdelingene. I sammeperiode ble Heimevernets budsjett redusert med 300 millioner 2017-kroner.

Høyre har fra første dag i regjering sørget for å tilføre HV ressurser slik at både HVs områdestruktur og HVs innsatsstyrker kan øve og trene slik de er forutsatt å gjøre. HV øver i dag langt mer enn de gjorde da Senterpartiet satt med makten, og øvingsmål som skulle oppfylles i 2016 ble nådd allerede i 2014. I 2017 styrkes HV med 191 millioner kroner for blant annet å kunne gjennomføre nødvendig vedlikehold og styrke driften. I tillegg bruker vi mer enn 500 millioner kroner på å anskaffe nye feltvogner til HV.

Senterpartiets fire medlemmer refererer til ulike lekkede graderte enkeltrapporter og til en «FFI-rapport» som grunnlag for sine meninger. Lekkasjer av gradert materiell er brudd på sikkerhetsloven. Det er spesielt at Senterpartiet ser ut til å se fullstendig bort fra de lovbruddene lekkasjene representerer. Det er også merkelig at Senterpartiet ser bort fra at FFI selv beskriver «rapporten» det vises til som et falsum, og at Senterpartiet til tross for dette refererer tall som om de skulle være fra FFI.

Høyre har programfestet NATOs mål om å bruke 2% av brutto nasjonalprodukt til forsvarsformål. Høyre i regjering har gjennom de fire siste årene vist at gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi har brukt mye ressurser på å bygge opp igjen det Senterpartiet bidro til å rive ned i sine åtte år i Regjering. Regjeringens langtidsplan for forsvarsektoren innebærer at vi de neste 20 årene skal styrke Forsvaret med mer enn 180 milliarder, og bruke mer enn 1000 milliarder kroner. Bare i 2017 styrker vi Forsvaret med nesten 3 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som Senterpartiet gjorde til sammen i sine åtteår i regjering. Vi mener alvor, og vi leverer, når vi sier at vi skal styrke Forsvaret. Dessverre er ikke arbeidet med å rydde opp etter 25 års nedbygging og underfinansiering gjort i en håndvending. Derfor er det viktig at Høyre får fortsette det arbeidet vi har begynt på, med å sikre at Norge har et sterkt forsvar.

 Foto: Christina Gjertsen/Forsvaret