Takk til jobbskaperne!

Ved inngangen til 2019 vil vi i Høyre rette en stor takk til alle de som følger sine ideer, tar risiko, skaper sin egen arbeidsplass og trygger jobbene.

Trøndelag har stort potensial for vekst i jobber og verdiskaping i årene som kommer. Målet vårt for 2019 er å bidra til at det skapes enda flere nye jobber.

Det går godt i norsk økonomi. Sysselsettingen øker og arbeidsledigheten synker. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år, og den er særlig lav i distriktene, og Trøndelag er i sterk vekst. I 2040 passerer vi antagelig 520 000 trøndere.

Høyres viktigste prosjekt er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Et bærekraftig velferdssamfunn har små forskjeller mellom folk, gir rause velferdsordninger til folk og har lavere klimagassutslipp. Et slikt velferdssamfunn krever høy grad av privat verdiskaping.

Det er ingen tvil om at Trøndelag spiller en nøkkelrolle for Norges totale verdiskaping. Verdiskapingen i et samlet Trøndelag er nå på bortimot 200 milliarder kroner. Vi har forskningsmiljøer i verdensklasse som bidrar til innovasjon, vekst og nye jobber. Disse skal styrkes videre.

I 2018 har vi nådd flere milepæler som er avgjørende for vekst og verdiskaping i Trøndelag og i Norge.

Regjeringen har nådd en milepæl for å realisere SINTEFs Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim. Regjeringen går nå videre med et prosjekt som gjør at Norge kan beholde og befeste sin rolle som havnasjon. Dette vil være den viktigste investeringen i forskningsinfrastruktur de neste 100 årene.

Realiseringen vil være viktig for hele norskekysten og norsk næringslivs konkurransekraft internasjonalt. Foreløpig er det en forventet investering på seks milliarder kroner. I 2019 skal vi sørge for rask fremdrift her.

Det er fortsatt høyt tempo i utbyggingen av infrastruktur. E6-utbyggingen som gjøres av Nye Veier AS går så det suser. Utbyggingen av digital infrastruktur holder også et høyt tempo. Utbyggingen av 5G rulles ut, og utbyggingen av bredbånd i distriktene trappes opp i 2019.

Vi får 14 nye hybridtog i 2021. Det gir mulighet for å øke frekvensen, punktligheten og komforten på togene i Trondheim. Dette kommer raskere enn planlagt.

Vi skal fortsette å gi folk og norskeide arbeidsplasser gunstige skattebetingelser. Dette gjør at bedrifter kan ansette én til, oppgradere maskinparken eller drive litt mer forskning og innovasjon, fremfor å ta verdier ut av bedriften for å betale skatt. Dette står i sterk kontrast til partiene på venstresida, som er mer opptatt av å fordele skatt enn å få skattepenger inn i statsbudsjettet.

Summen av Høyres og resten av regjeringens politikk er at vi får flere jobber, arbeidsledigheten går ned og veksten går opp. Bare det siste året er det skapt 56.000 nye jobber. Tre fjerdedeler av disse har kommet i privat sektor.

Vi skal også det kommende året jobbe hardt for at Trøndelag får flere nye arbeidsplasser. Det krever et godt samarbeid med folk, næringsliv og lokale og regionale folkevalgte. På denne måten opprettholder vi vårt gode velferdssamfunn.

Vi ser frem til et nytt år med innovasjon, nyskaping og vekst.

Elin Agdestein, Guro Angell Gimse og Mari Holm Lønseth
Stortingsrepresentanter (H)