Trøndelag må bygges sammen

For å lykkes med å forene et samlet Trøndelag vil gode kommunikasjoner i regionen være grunnleggende. Fra Oppdal i sør, Røros og Meråker i øst, Vikna i nord til Frøya i vest, må vi komme oss trygt og raskt. Med Høyre i regjering har vi sett et historisk samferdselsløft med rundt 50 % vekst i samferdselsbudsjettene. I Trøndelag har vi fått tidenes samferdselssatsing med lovnad om ny E6 gjennom store deler av Trøndelag til nærmere 30 mrd kroner. Regjeringen brukte heller ikke mer enn et lite halvår på å beslutte at Godsterminalen for Trøndelag skal bygges sør for Trondheim. Trondheimsregionen har fått et mye bedre lokaltogtilbud. Trondheim var første by ut som skrev bymiljøavtale med staten. Miljøpakken har fått tilført belønningsmidler og midler gjennom bymiljøavtalen som har gitt oss et langt bedre kollektivtilbud. Staten betaler nå halvparten av investeringsmidler til kollektivtransport; noe som gjør superbusskonseptet mulig. Men vi har fortsatt mange uløste prosjekter som det haster med å få på plass.

Trøndelag Høyre ser det som svært viktig at øvre ramme blir lagt til grunn som et minimum for Nasjonal Transportplan (NTP), som legges frem for Stortinget i løpet av våren. Trøndelag Høyre mener at satsingen på samferdsel må følges opp og styrkes i planperioden. Trøndelag Høyre ser det som ekstra viktig at samferdselsprosjekter som vil bidra til at Trøndelag bindes bedre sammen for å styrke bo- og arbeidsregionen prioriteres, og peker på følgende:

  • E6 gjennom Trøndelag inkludert Vindalsliene – Korporals bru, og andre riksveistrekninger som er planlagt, startes opp og ferdigstilles i løpet av perioden.
  • Vi trenger en større satsing på drift og vedlikehold av fylkesveier, med mål om å stoppe forfall og ta igjen vedlikeholdsetterslepet på samme nivå som før riksveiene
  • Rassikringsmidler må økes som en konsekvens av økende risiko for flom og skred
  • Trønderbanen må få kortere reisetid og økt frekvens mellom Trondheim og Steinkjer.
  • Kollektivtransporten må styrkes og videreutvikles både i byområder og i distriktene.
  • Jernbanen må utgjøre en viktigere del av kollektivtilbudet i Trondheimsregionen. En må søke å få bygge dobbeltspor samtidig med elektrifisering mellom Trondheim og Stjørdal i planperioden.
  • Godsterminalen må planlegges og bygges, og med god tilrettelegging for økt transport på sjø.
  • Det regionale flytilbudet må styrkes og videreutvikles til liks med tilbudet både nasjonalt og internasjonalt til/fra Værnes.
  • Der det er nødvendig for å sikre fremdrift på store nasjonale transportprosjekter, skal man benytte statlige planer.
  • At Nye Veier raskt får på plass en modell for vurdering av netto ringvirkninger som en del av den samfunnsøkonomiske nytte.