Trøndelag fylkeskommune må ansette folk med hull i CV-en

Trøndelag fylke bør ha som ambisjon at 5 % av alle ansettelser skal være søkere med «hull i CV-en».

Interpellasjon fremmet av Pål Sæther Eiden (H) til Trøndelag fylkesting 12.-13. juni 2019

En av fem nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å få jobb. Ofte er private arbeidsgivere flinkere til å tenke utenfor boksen, til å se de mulighetene som ligger i den enkelte, enn det offentlige arbeidsgivere er.

I det offentlige er utgangspunktet alltid at den beste skal ansettes, systemet er mer strikt og hierarkisk, og resultatene viser at det offentlige ikke er gode nok til å inkludere folk med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Det kan også ofte dreie seg om kultur. Det er kanskje lettere å ansette en intern man kjenner og som man er trygg på passer inn.

Regjeringen har som mål at 5 % av alle ansettelser i staten skal gå til søkere med hull i CV-en. Dette er en ambisjon også Trøndelag fylke bør ha.

Aktuelle tiltak kan være:

  • Plikt til å innkalle minst en søker med hull i CV-en til intervju
  • Traineeprogram
  • Samarbeid med NAV om å finne egnede søkere med hull i CV-en
  • At søkere med hull i CV-en skal ansettes hvis de er tilnærmet likt kvalifisert (moderat kvotering)
  • Årlig rapportering fra fylkeskommunale enheter som viser måloppnåelse og tiltak
  • Gjennomgang av ansettelsesrutiner med henblikk på å fjerne hindringer mot ansettelse av folk med hull i CV-en

Å ansette folk med hull i CV-dreier seg både om å gi alle en reell mulighet i arbeidslivet og om å sikre tilstrekkelig med godt kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. En eldre befolkning og lavere fødselstall vil være en utfordring for det norske samfunnet. Å gi muligheter til flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet vil være den beste løsning på de utfordringene det gir oss.

Spørsmål til fylkesordføreren: Hvor mange ansettelser har Trøndelag fylkeskommune i løpet av ett år? Hvordan mener fylkesordføreren Trøndelag fylke kan bidra i inkluderingsdugnaden som regjeringen har igangsatt?

Forslag til vedtak: Fylkestinget har som mål at minst fem prosent av alle ansettelser i fylkeskommunen skal gå til søkere med hull i CV-en. Fylkesrådmannen bes legge frem en sak som viser hvordan vi kan nå dette målet, hvordan fylket vil bidra i regjeringens inkluderingsdugnad, og hvordan det skal rapporteres på målsetningen.