TRØNDELAG OG NORGE MED LEDERTRØYE I DET GRØNNE SKIFTET

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Høye utslipp og klimaendringene er en global utfordring. Alle klimagassutslipp betyr like mye for verdens klima, uavhengig av hvor de slippes ut. Selv om stormakter står for en stor andel av utslippene, må Norge handle for å kutte utslipp hjemme, og jobbe for langsiktige og forpliktende internasjonale avtaler.

EUs klimasamarbeid er avgjørende for globale løsninger. Europa viser verden en praktisk vei som kombinerer politisk styring med bruk av markedsmekanismer. Nasjonalt ansvar kobles med forpliktende internasjonale ordninger. EU demonstrerer for andre land og stormakter at klimautfordringene kan løses. Norge har knyttet seg tett til EUs klimapolitikk. Norge skal støtte opp om den mest konkrete og omfattende miljøsatsingen verden hittil har sett.

Norge bidrar og skal fortsette å bidra i det europeiske og internasjonale arbeidet for å unngå store og varige skadevirkninger på klimaet. Klimagassutslippene i Norge har gått ned med 8,7 prosent siden toppåret i 2007. Dette skyldes politikken den borgerlige regjeringen fører. Elbilsatsing, nye el-ferger, mer miljøvennlig biodrivstoff, utbygging av solenergi og utfasing av oljefyr er noen av tiltakene som nå gir resultater. Vi må prioritere tiltak som gir størst mulig utslippsreduksjoner per brukte krone. Symboltiltak som gir lite effekt skal nedprioriteres. Innsatsen må settes inn der den gir best effekt. Alle sektorer må delta i dugnaden for å kutte klimagassutslipp.

Trøndelag Høyre støtter regjeringens syn på at EU bør øke sitt 2030-mål fra 40 prosent utslippskutt til 55 prosent.

Ikke bare skal vi ta vår del av de globale kuttene, både her hjemme og i andre land, men vi har også store muligheter til å finne og prøve nye løsninger og teknologier som andre kan ta i bruk. Ny, norsk grønn industri viser allerede vei, og det behøver vi mer av. For eksempel har Danmark har seilet opp som et foregangsland når det gjelder utbygging av produksjon av bioenergi, mens Sverige har vært et foregangsland i utnytting av bioenergi. Norge bør lære av våre naboer. Utbygging av biogass alene kan stå for opp mot 5% kutt i landets karbonutslipp.

Omstillingen fra et fossilbasert til et bærekraftig og fornybart samfunn krever innovasjon og industribygging. Bedre utnyttelse av ressurser, både naturgitte og gjenbrukte, gir grobunn for arbeidsplasser i hele landet. Ny industri som leverer grønne løsninger, ny industri som utnytter avfalls- og næringsstrømmer, nye sirkulære løsninger i tilknytning til industri over hele landet. Det grønne skiftet er ikke bare en nødvendighet for jorden, det er en mulighet for bosetning over hele landet.

Høyre vil føre en kunnskapsbasert olje- og energipolitikk. Ny teknologi vil være avgjørende for å løse klimautfordringene. Vi må gjøre klimatiltak lokalt, men samtidig se vår oljeaktivitet i sammenheng med den globale utvinningen.

Trøndelag Høyre vil:

 • Konsekvensutrede potensielle nye oljefelt, inklusive LoVeSe.
 • Si nei til å flytte iskanten sørover
 • Øke tilskuddet til skogplanteforedling, tettere planting og gjødsling. Dette er et tiltak som vil øke opptaket av CO2 i skogen. Skogen er viktig for å nå klimamålene.
 • Sette mål om fossilfrie bygg- og anleggsplasser som er uten utslipp av skadelige miljøgasser som NOx, SOx og svevestøv innen 2025. Skog må plantes på nye areal.
 • Øke bruken av byggeråvarer med lave eller ingen klimautslipp, slik som trevirke og stål, sement og betong produsert gjennom gjenbruk og karbonfangst. Offentlig sektor må bruke sin innkjøpsmakt aktivt for å sørge for klimavennlige anskaffelser.
 • At Norge sammen med andre foregangsland innen klima i vesentlig grad bør kutte egne utslipp og dessuten anse klimapolitikk som en viktig del av deres energi-, utenriks-, handels- og bistandspolitikk.
 • Oppmuntre til effektivisering og modernisering av eksisterende vannkraftproduksjon, og
  gi incentiver til dette ved å ikke foreta endringer i dagens kraftbeskatning, utover en evt
  reduksjon av grunnrenteskatten. Vurdere vassdragsvernet ut ifra nåtidens teknologi og kunnskap om naturverdier og beredskap.
 • At landbasert vindkraft må kunne gi langsiktige inntekter til de berørte kommuner. Det må innføres kortere frist fra konsesjon er gitt til byggestart. Trøndelag Høyre er positive til hav- og landbasert vindkraft.
 • At i saker om kraftverksutbygging skal lokale reguleringsvedtak vektlegges tyngre.
 • At regjeringen gir tillatelse til etableringen av den planlagte kraftforbindelsen til Storbritannia (Northconnect), for å styrke utvekslingen av ren, utslippsfri og fornybar energi, og som en forsikring mot sterkt svingende strømpriser. Avgiftene må endres slik at de norske strømkundene ikke taper på dette.
 • I større grad benytte bistandsmidler til å utvikle fornybare energikilder i utviklingsland, og at etterlevelsen av kontrolleres bedre.
 • At Trondheim Havn i samarbeid med andre norske havner skal være en pådriver for å utvikle utslippsfrie havner.Det skal stilles krav om bruk av landstrøm for cruisenæringen.
 • Jobbe for at Trondheim Havn innfører et digitalt miljøregnskap for cruiseskip, etter modell fra Bergen Havn.
 • At en egen miljøindeks (EPI) skal benyttes for å differensiere havneavgiftene og ligge til grunn for prioritering av kaiplass.
 • At det skal satses på miljøvennlig emballasje til erstatning for plastemballasje.
 • Revitalisere og styrke forskningen på fusjon- og thorumkraftverk.
 • Styrke forskningen på utvinning av thorium og bruk av thorium som energikilde. Intensivere kjernekraftforskningen. Kjernekraft slipper ikke ut CO2, og er nødvendig for at verdens klimautfordringer skal kunne løses.
 • Realisere Ocean Space Center som bidrar til utvikling av ny teknologi for reduksjon av utslipp.
 • Etablere en incentivordning som muliggjør returlast via sjø fra Europa til Norge.
 • Ha en støtteordning til fylkeskommunene som støtter overgangen til klimanøytrale 14 ferger og hurtigbåter som bidrar til en rask utskifting av dagens fartøy.