Velkommen etter, Sp!

Det er oppsiktsvekkende å registrere at Senterpartiet nå plutselig ikke vil reversere nærpolitireformen likevel, en reform de hittil har gitt det glatte lag. På valgturne gjennom Trøndelag kunngjør Sp-duoen Vedum og Arnstad i Namdalsavisa at partiet har gjort kuvending og gitt opp kampen mot nærpolitireformen.

Det er bra at også Senterpartiet, i likhet med med et stort flertall på Stortinget, nå erkjenner at politiet må endre seg i takt med samfunnsutviklingen og et endret kriminalitetsbildet. Velkommen etter!
Politiet greide ikke å løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte 22.juli 2011. Både Gjørv- kommisjonens rapport og politianalysen var tydelige på at endringer måtte skje. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen. Kriminalitetsbildet har endret seg. Radikalisering og terror tar mer plass, vinningskriminaliteten er mer grenseoverskridende og ny teknologi og internett har gitt kriminelle et hav av muligheter.
Den samme teknologien gir også politiet nye verktøy når de skal forebygge og bekjempe kriminalitet. De kan i større grad ta med seg kontoret ut i bilen, være på nett ute, søke i register og gjennomføre avhør med lyd og bilde på stedet. Denne muligheten gir bedre kvalitet på arbeidet som gjøres og gjør at lensmannskontoret blir mindre sentralt i tjenesteutøvelsen. En fornøyd Senterpartiordfører i en liten kommune sa følgende forleden: – Det viktigste er ikke kontoret. Det viktigste er at vi ser mer politi ute.

Værnesregionen med lensmann Marit Stigen på toppen har kommet langt i reformen. Hun er svært tydelig på at nærpolitireformen er nødvendig og at vilje til å omdisponere mannskap har ført til flere patruljer. Hun påpeker at det er krevende å bemanne alle lensmannskontorer og at dette binder opp ressurser. I Malvik er det nå mer politi i kjernetiden (på kveld og natt) enn da det gamle lensmannskontoret besto.

Det er innført responstidskrav i hvert politidistrikt. Dette er en ny og svært viktig målsetting. At Senterpartiet nå kommer med krav til responstid er vel og bra, men Sp gjorde ingen forsøk verken på å måle responstid eller innføre responstidskrav mens de styrte landet i åtte år. Først når denne regjeringen har påbegynt en prosess kommer Sp diltende etter, og rister på hodet over at brannvesenet ordner opp på skadestedet når politiet ikke kommer i tide. Slik var det også under deres regjeringstid, men svært lite skjedde for å bedre situasjonen.

Høyre går til valg på at vi skal ha to politi pr 1000 innbyggere innen 2019. Målet vårt er at 100% av oppdragene skal løses innenfor responstiden.

Reformer er ofte krevende og det kan ta tid før resultatene kommer. Det er forståelig at mange kan føle usikkerhet i møte med endring, men det er ingen vei tilbake, vi kan ikke fortsette som før i et samfunn som endrer seg raskere enn noen gang.

Med denne regjeringen får vi bedre polititjenester, flere patruljer og kortere responstid. Et politi som er rustet for framtidens utfordringer og et politi som kommer når vi trenger det, i hele landet.