Vi må skape mer, ikke skatte mer

Mange av oss så og hørte på statsministerens tale 1. januar. Vi mottok budskapet om at det går bedre i landet. Det ser lysere ut for Norge nå.

Det skapes flere jobber, og 14.000 færre personer er registrert som arbeidsledige hos NAV enn på samme tid i fjor. Norsk økonomi har historisk vært for avhengig av olje- og gassvirksomheten. I tiden fremover trenger Norge flere bein å stå på. Høyre vil øke investeringene i forskning, ny teknologi og digitalisering, slik at det kan skapes nye jobber også utenfor oljesektoren.

Det må lønne seg å jobbe og å skape arbeidsplasser. Bedriftene må settes i stand til å skape mer, ikke pålegges å skatte mer. Vi trenger flere i jobb som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Tersklene for å komme inn i arbeidslivet må bli lavere, ikke høyere.

For arbeidsgiverne må det bli en avbyråkratisering, det må bli flere muligheter for å kommunisere med det offentlige digitalt, med økt grad av selvbetjeningsløsninger.

For å skape flere arbeidsplasser må man også gjøre Norge til Europas beste gründerland, redusere og gradvis avskaffe den særnorske formuesskatten på verdier investert i norskeide bedrifter. Dette er en skatt som gir utenlandske eiere et konkurransefortrinn og tapper bedriftene for verdier som kunne ha blitt investert i ny teknologi, økt produksjon og flere arbeidsplasser.

Lokalt finnes det flere bedrifter som til daglig sliter med problemstillinger rundt formuesskatten.

Enkelte politiske krefter i Orkland-kommunene framsnakker eiendomsskatt i Orkland, når den nye kommunen blir en realitet etter 2020. Man snakker om eiendomsskattens fortreffelighet, og slikt må jo den nye kommunen ha for å opprettholde gode kommunale tjenester. Fra Orkland Høyres side er svaret et klart nei til eiendomsskatt.

Mange av industribedriftene i Orkland-kommunene er særs arealkrevende bedrifter, og en innføring av eiendomsskatt (som i stor grad går på areal) vil påføre disse en ekstra byrde som for enkelte bedrifter vil snu overskudd til underskudd. Røde tall vil føre til kutt i utgifter, nedbemanning og bremser utviklingen for bedriftene.

En innføring av eiendomsskatt på «verker og bruk» som vil ramme lokale industribedrifter, vil også sannsynligvis bety at fra kommunens side, etter å ha tilpasset kommunal økonomi til inntektsnivået, etter hvert vil få behov for å innføre denne skatten også for bolig, fritidseiendom, og andre næringsarealer, slik man har i Meldal pr. i dag.

2018 er et mellomvalgår før kommunevalget i 2019, og partiene som skal stille til kommunevalget må nå starte prosessen med programarbeid og nominering av kandidater til kommunestyret.

Orkland Høyre ønsker å være tydelige på at eiendomsskatt er sterkt uønsket og ikke må være aktuell som en lettvint inntektspost i årsregnskapet til Orkland Kommune.