Vi skal komme oss gjennom krisen sammen!

Landet er inne i en svært alvorlig situasjon etter at spredningen av korona-viruset har kommet ut av kontroll også i Norge.

Siden krisepakken med strakstiltak ble lagt frem på fredag, har problemene tiltatt i styrke, og alle samfunnssektorer er nå berørt.

Fra i første fase å ramme enkeltnæringer, berøres alle bransjer nå av effekten av epidemien i form av mindre etterspørsel etter varer og tjenester og bortfall av oppdrag.

Situasjonen endrer seg raskt. Mange mennesker er bekymret, for egen og familiemedlemmers helse, for familieøkonomien og for jobben sin.

De som har folk i jobb føler et tyngende ansvar for sine ansatte.

Men vi skal komme gjennom dette sammen. Det vil imidlertid kreve en ekstraordinær innsats fra oss alle, en stor samfunnsdugnad.

Det aller viktigste arbeidet er det som nå pågår for å begrense smittespredning og ivareta liv og helse. En stor takk til alle som står på i helsevesenet, i andre kritiske samfunnsfunksjoner og de som ellers sørger for at hjulene holdes i gang.

Regjeringen har forsikret at den vil gjøre alt som er nødvendig og bruke de pengene som trengs for å sikre norsk økonomi, ivareta finansiell stabilitet og begrense risikoen for langvarige negative konsekvenser for verdiskaping og sysselsetting.

Heldigvis er norsk økonomi robust fra før. Statsfinansene er solide og norske banker er solide.

Norges bank var tidlig ute med å sette ned renten med 0,5 pst enheter. Så kom økte F-lån som gir økt likviditet til bankene slik at de kan låne ut mer.

At den kapitalbufferkravet er redusert med 1,5 pst gir bankene en økt utlånskapasitet på anslagsvis 500-600 mrd kr.

I går utvidet regjeringen krisetiltakene med et krisefond på 100 mrd kr retta mot bedriftene.

Finansmarkedsaktørene i Norge, banker og forsikringsselskaper, viser nå at de tar samfunnsansvar og vil hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen.

Bankene er et viktig førstelinjeforsvar, de har varslet at de vil gå i dialog med sine kunder og tilby avdragsfrihet, midlertidig kreditt og andre måter å komme seg gjennom krisen.

Boliglånsforskriften åpner også for at det kan innvilges avdragsfrihet ved plutselig inntektsbortfall.

Er du usikker eller bekymret for økonomien, ta kontakt med banken din!

Tilbakeføring av underskudd mot tidligere betalt selskapsskatt gir bedriftene sikre penger som gjør det enklere å kunne låne penger av banken for å øke likviditeten.

Utsatt betaling av arbeidsgiveravgift, moms og skatt vil også bedre likviditeten for mange.

Når det nå er enighet om at permitterte sikres full lønn inntil 6G de første 20 dagene, at ordningen med sykelønn og omsorgspenger forbedres, at arbeidsgiverperioden reduseres, at lavtlønte og selvstendig næringsdrivende får bedre inntektssikring, så er det klart det betyr svært mye for folks trygghet.

Rask gjennomføring av tiltakene er viktig. Utviklingen følges tett av både Regjering og Storting. Dette er en start, og vi kan forsikre alle om at det vil komme flere tiltak fremover!