Gi settepotetene gode vekstvilkår

Nå til helga har Høyre landsmøte, og et av temaene som står på dagsorden er skatt og  verdiskaping. Norge er et rikt land der naturressurser spiller en viktig rolle og gir oss et konkurransefortrinn. Behovet for grønn omstilling og økt verdiskaping gjør at det å utnytte potensialet i disse ressursene vil være avgjørende for å lykkes, om målet er å opprettholde velferd og bosetting rundt om i hele landet.

Eiendomskatt og grunnrente på havbruk og fiskeri kommer naturlig opp når skatt og verdiskaping skal debateres. Jeg kan ha en viss forståelse for fristelsen og ønsket, både hos kommunene og finansdepartementet, og andre som mener de som tjener mye penger har råd til å betale mer for å pynte på offentlige budsjetter. Men jeg er grunnleggende uenig i en ekstra skattlegging som kommer på toppen av det bedriftene eller jobbskaperne allerede yter. Felles for både eiendomskatten og en eventuell grunnrente på havbruk og fiskeri, er at de svekker konkurransen og virker sentraliserende. Selvfølgelig skal de som tjener mye betale skatt, noe de også gjør, i godt monn, noe som kommer lokalsamfunnene til gode. Bare havbruksnæringa betaler rundt 20 mrd i skatt i dag, og langt mer om du regner med ringvirkningene.

I Norge er det slik at gründenre først har betalt for utvikling av ideer og bygd opp en virksomhet ut fra etterspørsel og behov. Noen har kjøpt og betalt mye for rettigheten til å få drive næring fra staten, oppdrettskonsesjoner er et eksempel. Det vil si at verdien er betalt ut, og dersom selger, i dette tilfellet statens salg av konsesjoner, vil en produksjonsavgift eller grunnrente komme i tillegg, det blir som å ta betalt to ganger. Blir skattetrykket for høyt ligger utflagging av virksomheten der som et spøkelse. Tar man bort de naturgitte fordelene som vanntemperatur, kan investeringene i denne type virksomhet skje hvor som helst i verden. Ser man på aqvakultur/oppdrett globalt utgjør det vi har her i landet kun noen få prosenter.

Mitt utgangspunkt inn til landsmøte vil være at grunnrenteskatt på havbruk og fiskeri ikke innføres. Jeg mener og vil hevde at det ikke er noen grunnrente å hente i havbruk. Utgiftene til alle innsatsfaktorene som merder, smolt, fisk og fôr ligger til oppdretter, de leier kun et svært begrenset areal i sjø som er flyttbart. Åpnes det for grunnrente på havbruk og fiskeri åpnes det samtidig for dette i mange andre næringer, som turisme og deler av skogbruket for å nevne noen. Jeg mener det er veldig viktig at signalet som er sendt til næringen og lokalsamfunnene langs kysten blir videreført. At havbruk er en fremtidsnæring, og som vi skal satse på. Det ligger mye dårlig politikk i det at kystbefolkningen som bor der verdiene skapes, og som står i både oppturene og nedturene, skal betale mer fordi noen har et ønske om å flytte kapital fra der verdiene skapes til sentrale finansområder i storbyene.

Det er et mål om et blått taktskifte og en mangedobling av sjømatnæringen på en bærekraftig måte. Dette vil gi stat og kommune vesentlig større skatteinntekter fremover, mer enn det noen særskatt vil gi. Havbruksfondet som er opprettet for å gi et betydelig bidrag til kommunene som legger til rette for havbruk er en god ting, men fondet kan forbedres. Ikke minst kan det gjøres mer forutsigbart gjennom at havbruksfondet forvaltes som et hvilket som helst annet fond, der utbetaling gis gjennom tradisjonelt utbytte etter avkastning. Dette bør regjering heller gjøre noe med enn å svekke en konkurranseutsatt næring gjennom økt skattetrykk. På samme måte som andre næringer trenger havbruksnæringa rammevilkår for vekst og utvikling, spesielt i et land som Norge med høye kostnader i forhold til våre konkurrenter.

Skatteinngangen de siste åra har vært god, noe som blant annet har gitt utslag i bedre kommuneøkonomi rundt om. Dette viser først og fremst hvor viktig det er med verdiskaping, få flere i jobb, og hvor viktig det er å gi ”settepotetene” gode vekstvilkår. Våre jobbskapere i næringslivet er som settepoteten, det er de som gir grunnlag for skatt.

Geir Jostein Ørsjødal, Leder Havbruksutvalget i Trøndelag Høyre og delegat til Høyres landsmøte