Kollektivtransport

Trøndelag Høyres Hovedsaker

Kollektivtransporten i Trøndelag må bli bedre og billigere. Vi må satse på bestillingstransport for å sikre mobilitet i distriktene, samt bedre kapasitet for å oppnå nullvekstmålet i Trondheimsregionen.

43 kroner for en enkeltbillett i Trondheimsregionen, er for dyrt. Samtidig er det et vel så stort problem at det går for få busser. For å redusere biltrafikken, må kollektivtransporten bli bedre, både hva gjelder pris og hva gjelder kapasitet.

God mobilitet er viktig for å sørge for at alle skal kunne leve gode liv. I et samfunn i
klimakrise, behøver vi at flere reiser kollektivt. For at barnefamilier skal kunne velge
kollektivtransport, trenger vi høyere frekvens på avganger, og billigere pris. I tillegg trenger vi utbygging av tilbudet. Spesielt er dette tilfellet i distriktet. Distrikts-Trøndelag behøver nye løsninger innen mobilitet. For eksempel vil bestillingstransport og fleksible løsninger være helt sentralt for morgendagens kollektivsystem i distriktene.

Høyre vil satse på billigere og bedre kollektivtransport i hele Trøndelag. Vi vil innføre en sentrumssone for kollektivtransport i Trondheim, samt satse på godt samarbeid mellom ulike etater på kollektivfeltet.

Høyre vil:

  • Prisen på enkeltreiser må bli lavere.
  • Sikre at bussdepot øst i Trondheim kommer raskt på plass.
  • Etablere egne, billigere satser for enkeltbilletter med studentrabatt.
  • Sørge for lavere billettpriser for folk som reiser kortere distanser i Trondheim.
  • Anvende bestillingstransport der dette kan gi et kvalitetsmessig godt og kostnadseffektivt kollektivtilbud.
  • Arbeide for økt kapasitet og flere avganger på Trønderbanen.
  • Sikre gode rammevilkår for mindre flyplasser i regionen.
  • Arbeide for et godt og miljøvennlig ferge- og hurtigbåttilbud som binder Trøndelag sammen.
  • Sørge for god korrespondanse mellom ulike transportmidler.