Anders spør ordføreren om vei

I en interpellasjon stiller Anders Frost spørsmål til ordføreren vedrørende fullføring av veien mellom Sveberg og Hommelvik.

Det er lagt til grunn i vedtatt økonomiplan og budsjett, at det skal bygges vei fra Sveberg ned til Brattalia. Jeg har alltid ment at når man bare har vedtatt å bygge en tredjedels vei, så er bare en liten del av jobben gjort.

Malvik Høyre har programfestet at vi ønsker å jobbe for at veiforbindelse mellom Hommelvik og Sveberg blir en del av planene om ny E6. Fullføring av veien var derfor en del av Høyre og FRP sitt alternative budsjettforslag for 2019, som i sin helhet ble nedstemt i budsjettdebatten.

Derfor spør jeg – vil Ordføreren ta initiativ til at kommunestyre fullfører jobben?

Nye Veier har orientert om at de vil kunne levere masser fra E6 utbyggingen til å fundamentere den kommunale veien. Dette gir en betydelig besparelse, både økonomisk for kommunen, men ikke minst også for miljøet, ved at massene ikke trenger å bli transportert lange avstander.

Jeg regner med at dette forutsetter at det ligger nødvendige politiske vedtak til grunn. Spaden stikkes snart i jorda, så Malvik Høyre mener vi må starte prosessen nå.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019, fikk jeg rådmannen til å utrede hva det vil koste å gjøre ferdig hele veien. Tallene ble fremlagt som følger (med 25 % lavere / 25 % høyere estimat i parantes):

Anslått kostnad inkludert MVA: 150 millioner (113 / 188)

Foreslått bevilget 1. etappe: - 42 millioner

Mulig besparelse masser nye veger: - 50 millioner

Sum gjenstående bevilgning: 58 millioner (21/96)

MVA kompensasjon: - 12 millioner (4 /19)

Salg av tomter: - 46 millioner (17 / 77)

Balanse: 0 (null) millioner.

«Traseen kan finansieres ved salg av tomter i utbyggingsprosjektet Svebergmarka. I tillegg kan salg av kommunens arealer i Brattalia selges etter at infrastrukturen, veg, vann og avløp, er lagt frem. Dersom salget blir mindre enn forventet må prosjektet mellomfinansieres med bruk av lån».

Tallene viser at massene fra Nye Veier har en estimert besparelse på 50 millioner kroner for kommunen. Besparelsen ønsker jeg og Malvik Høyre at vi politikere nå får tatt ordentlig stilling til.

Malvik Høyre mener behovet for en ordentlig vei er der. I kommuneplanens samfunnsdel står det at kommunen har 3 tettsteder. Vikhammer, Hommelvik og Sveberg. Det står videre at man skal kunne velge miljøvennlige kollektive løsninger, og i byvekst avtalen er det lagt til grunn et kollektiv knutepunkt i Hommelvik.

Mellom Vikhammer og Hommelvik går Malvik veien, med godt busstilbud, men mellom Sveberg og Hommelvik er man avhengig av bil og motorveien for å komme seg i mellom.

Dersom vi skal binde tettstedet Sveberg bedre sammen med Hommelvik, og kollektiv knutepunktet, er vi avhengig av å legge til rette for at man kan trygt og effektivt kan forflytte seg imellom. Kanskje vil i fremtiden kunne få bussforbindelse slik at også de som ikke kjører bil i hele Malvik kommune, kan komme seg til Malvik senteret på Sveberg, ved bruk av kollektivmidler.

Næringsforeningens Kåre Hagrup uttalte i Bladet 27.12.2018 at «skal Hommelvik oppleves som attraktivt for et større antall må sentrum også utvikles med et bedre handels og service tilbud».

Jeg og Malvik Høyre tror at bedre tilrettelegging for mobilitet mellom Sveberg og Hommelvik, vil gjøre at etterspørselen etter et bedre handels og service tilbud i Hommelvik vil bli større. Det vil kanskje være med å legge grunnlaget for den utviklingen vi ønsker i Hommelvik sentrum.

Jeg vil samtidig legge til at jeg også håper at handelslekkasjen fra Hommelvik til Stjørdal kanskje kan reduseres, dersom det blir vesentlig enklere for innbyggerne i Hommelvik å dra til Malvik senteret på Sveberg. Økt tilgjengelighet bør medføre enda flere attraktive butikker og næringsutvikling.

Til slutt vil jeg gjerne legge til at jeg har fått innspill fra foreldre på Sveberg som sier at, ny vei fra Sveberg til Hommelvik vil medføre at ungdommene i større grad kan sykle og gå til trening og øvinger i Hommelvik. De vil derved ikke være avhengig av å bli kjørt av foreldrene. Ut fra et folkehelse perspektiv, med mindre biltrafikk og mer forflytning med bruk av kroppen, er dette et argument som vi politikere bør medvirke til.

Jeg ønsker etter dette å fremme følgende forslag, som jeg håper å få kommunestyre med på:

Rådmannen bes legge frem en sak for kommunestyre, vedrørende hele veien mellom Sveberg og Hommelvik, med anbefalt valg av trase, samt økonomiske konsekvenser for fremtidige budsjetter i økonomiplan perioden, innen kommunestyremøte i juni 2019.

(Dette møte er siste møte før ferien).


Anders Frost

Kommunestyrerepresentant for Høyre