Beste praksis = det beste tilbudet for innbyggerne

Vårt mål er å ha en økonomisk politikk som gjør oss i stand til å yte forsvarlige lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen i fremtiden.


For å oppnå dette, mener vi kommunen må tørre å tenke nytt, og smarte løsninger trenger ikke å koste store penger. 

I flere år har Malvik kommune gjennomført nedskjæringer og omstillingsprosesser for å kunne møte den stadig vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen er i. Malvik kommune er nå avhengig av å kreve inn 30 millioner kroner årlig i eiendomsskatt, for å unngå underskudd på kommunens budsjett. 

Beste praksis, tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører slik det fremgår fra anbudsprosesser.

Vi i Malvik Høyre er positiv til å konkurranseutsette en rekke tjenester som i dag blir utført av kommunen. Med denne ordningen skal kommunen fortsatt ha ansvar for finansiering, tildeling, utforming og kontroll av tjenestene, men konkurranseutsettingen vil drive frem det beste alternativet til innbyggerne.

Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon, som ofte leder til fornyelse og forbedring. I tillegg vil kommunen selv ha mulighet til å delta i anbudsrundene. Denne ordningen mener vi vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre kvalitet, økt valgfrihet, et økt variert tilbud og mer effektivitet og utbytte av skattebetalernes penger som brukes på de ulike tjenestene.

Det som er det viktigste for oss er at innbyggerne får levert gode tjenester. Dette mener vi også vil være med på å utvikle mulighetene til at små og mellomstore bedrifter kan utvikle seg i kommunen. Dette vil på sikt føre til større mangfold og et bedre tilbud i kommunen vår. 

Målsettingen er altså økt produktivitet og mer velferd ut av de økonomiske ressursene som kommunen disponerer. Det er en viktig forutsetning at man ikke ønsker kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår. Det er også viktig å merke seg at en privat leverandør av offentlige tjenester bare kan få utbetalt fullt vederlag dersom tjenestene oppfyller kommunens krav til kvalitet og tilgjengelighet.

Med bakgrunn i at kommunen skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som de finansierer, og har ansvaret for foreslo vi at "Best praksis" skulle legges til grunn for en rekke virksomheter i kommunen. Vi foreslo ogaå at prosessen skulle søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.

Det politiske flertallet ønsket dessverre ikke "Best praksis" i vår kommune, og stemt dessverre i mot også dette.