Både Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å endre den politiske kursen i kommunen vår

I kommunestyret, mandag den 18. desember 2017 la Malvik FrP og Malvik Høyre frem sitt felles forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Målsettingen med dette forslaget er å vise en økonomisk politikk som gjør oss i stand til å yte forsvarlige lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen i fremtiden.

I flere år har Malvik kommune gjennomført nedskjæringer og omstillingsprosesser for å kunne møte den stadig vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen er i. Malvik kommune er nå avhengig av å kreve inn 30 millioner kroner årlig i eiendomsskatt, for å unngå underskudd på kommunens budsjett.

Vi mener imidlertid at man må tørre å tenke nytt, og smarte løsninger trenger ikke å koste store penger.

Eiendomsskatt

Reduksjon av eiendomsskatt Både Høyre og FrP har alltid vært garantisten for at eiendomsskatt ikke skulle innføres her i kommunen.

Det er en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv i kommunen. En skatt som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, men ikke sende regningen til kommunens innbyggere i form av eiendomsskatt.

Vi presenterer derfor et alternativt budsjett med økonomiplan der eiendomsskatten halveres til 2 promille i 2018, og utfases i sin helhet innen 2022.

Salg av eiendom og nedbetaling av gjeld

Malvik kommunes målsetting må være salg av eiendom og nedbetaling av gjeld for å gi handlingsrom til å prioritere lovpålagte oppgaver, i form av grunnleggende velferdstjenester. Kommunen må derfor få fortgang i salg av eiendeler og eiendommer, for å kunne gjennomføre dette.

Salg av Saksvik helsesenter

➢ Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Saksvik helsesenter. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån.

Salg av Øyavegen 25 

➢ Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Øyavegen 25. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån.

Salg av Øyavegen 27 

➢ Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Øyavegen 27. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån.

Salg av Hommelvik barnehage

➢ Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med salg av Hommelvik Barnehage. Inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med en sak om omregulering av området, til boligformål.

Salg av eiendommen Nesset i Hommelvik

Med bakgrunn i eget forslag om konkurranseutsetting av FDV i Malvik kommune, vil det være nødvendig med et salg av det 19 daa store næringsarealet på Nesset i Hommelvik. Området er pr. i dag regulert som næringsområde, og det må derfor snarest mulig igangsettes en omreguleringsprosess til boligformål.

➢ Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med en sak om omregulering av næringsarealet Nesset i Hommelvik, til boligformål. Når omreguleringen er gjennomført skal området legges ut for salg, og inntektene fra salget skal utelukkende gå til nedbetaling av lån.

Beste praksis/konkurranseutsetting

Beste praksis tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører slik det fremgår fra anbudsprosesser.

Vi i Malvik Høyre og Malvik FrP er positiv til å konkurranseutsette en rekke tjenester som i dag blir utført av kommunen. Med denne ordningen skal kommunen fortsatt ha ansvar for finansiering, tildeling, utforming og kontroll av tjenestene, men konkurranseutsettingen vil drive frem det beste alternativet til innbyggerne.

Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon, som ofte leder til fornyelse og forbedring. I tillegg vil kommunen selv ha mulighet til å delta i anbudsrundene. Denne ordningen mener vi vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre kvalitet, økt valgfrihet, et økt variert tilbud og mer effektivitet og utbytte av skattebetalernes penger som brukes på de ulike tjenestene.

Det som er det viktigste for oss er at innbyggerne får levert gode tjenester.

Dette mener vi også vil være med på å utvikle mulighetene til at små og mellomstore bedrifter kan utvikle seg i kommunen. Dette vil på sikt føre til større mangfold og et bedre tilbud i kommunen vår. Vi legger NHO Service sin mulighetsstudie for 2016 til grunn. ( https://www.nhoservice.no/siteassets/prosjekter/200-kommuneanalyser/1663-malvik.pdf)

Vi vil imidlertid understreke at denne rapporten ikke må sees på som en fasit, men viser hva slags potensial kommunen har, dersom man velger de beste løsningene.

Målsettingen er altså økt produktivitet og mer velferd ut av de økonomiske ressursene som kommunen disponerer. Det er en viktig forutsetning at man ikke ønsker kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår. Det er også viktig å merke seg at en privat leverandør av offentlige tjenester bare kan få utbetalt fullt vederlag dersom tjenestene oppfyller kommunens krav til kvalitet og tilgjengelighet. Bedriftene i tilknytning til NHO Service sine analyser har også en lønn og lønnsutvikling som er på samme linje som Malvik kommune.

Det er en utbredt påstand at det er dårlige pensjonsvilkår i disse private bedriftene, men en utredning av Norwegian Insurance Partner viser at privat pensjon er konkurransedyktig sammenlignet med offentlig pensjon.

Det som er forutsetningen er at arbeidstaker jobber til fylte 67 år, noe som er et sentralt mål for norsk arbeidslivspolitikk og pensjonsforliket. Malvik har pr. i dag en relativt ung befolkning, men fra 2020 tyder prognosene på en sterkere økning i antall innbyggere over 80 år.

Våre eldre vil altså bli enda flere, og det vil kreve flere ressurser i årene fremover. Kommunen bør derfor ha en målsetting om et større mangfold av tilbud i eldreomsorgen, og tilby våre brukere økt valgfrihet.

Oppvekst og kultur

Vikhammer barnehage

Vi ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen. Vi mener at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas.

Vi vil jobbe for en likebehandling av offentlige og private barnehager, og ser det ikke nødvendigvis som en offentlig oppgave å drifte barnehagene.

Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning og stabil bemanningssituasjon som sikrer god kvalitet for brukerne av barnehagene. Uten private barnehager ville vi ikke hatt full barnehagedekning.

Brukerundersøkelsene viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet. I tillegg gir de et mangfold i tilbudet. Malvik FrP og Malvik Høyre mener, basert på en snittrente på 2,6%, at det i løpet av 40 år vil koste kommunen 30-40 millioner mindre å la private bygge barnehage, i motsetning til at kommunen selv bygger den nye barnehagen på Vikhammer.

Med bakgrunn i dette, foreslår vi at den nye barnehagen på Vikhammer bygges ut og driftes av en privat aktør.

➢ Vikhammer barnehage bygges i privat regi, og bevilgninger tas ut av investeringsbudsjettet.

Sommeråpen barnehage

Vi mener kommunene skal ha et barnehagetilbud gjennom hele sommeren. Dette kan være et samarbeid på tvers av barnehagene.

De foreldrene som har behov for barnehageplass den perioden eget barns barnehage er stengt, får tilbud om "sommerplass" i en annen barnehage.

Løsningen kan organiseres slik at en eller flere av personalet fra barnets egen barnehage, jobber i den sommeråpne barnehagen den perioden barnet er der. Dette er viktig for at foreldre og barn skal føle trygghet.

➢ Kommunestyret ber Rådmannen starte et arbeid der de kommunale barnehagene tilrettelegger i størst mulig grad for fleksible åpningstider, i samsvar med brukernes/foreldrenes behov i de ulike barnehagene. For å gi et tilfredsstillende tilbud innfører kommunen en ordning der en kommunal barnehage holder åpent i sommerferien.

Styrking av helsesøstertjenesten

En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet. Helsesøsteren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge. Malvik FrP og Malvik Høyre mener helsesøstertjenesten gjør et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse, og ønsker å styrke denne tjenesten i kommunen.

➢ Kommunestyret ber rådmannen styrke helsesøstertjenesten med ett årsverk, og implementere 700.000,- i budsjett for 2018.

Skolene i Malvik

En god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mest og best mulig i tiden de er på skolen. Gode skolebygg er en forutsetning for et godt skolemiljø, og vi vil derfor prioritere vedlikehold og nødvendig etablering av nye skoler for å sikre alle elevene i Malvikskolen et godt læringsmiljø.

Saksvik skole

Saksvik skole er fordelt på fem bygg, noe som er en utfordring i seg selv. Hovedbygget er fra 1974, og i tillegg er det i omlag 15 år blitt benyttet brakker for å løse sitasjonen ved skolen. Dette er brakker som skulle være midlertidig.

Skolen opplever akustikkproblemer, og har stadig avvik som må lukkes. Skolen mangler spesialrom til naturfag og kunst og håndverk.

Elever på 7. trinn er derfor på Vikhammer skole på torsdager, for å låne rom og gjennomføre undervisning der. Gymsalen på Saksvik er alt for liten, så 5.- 7.trinn må benytte Malvikhallen og fylkeshallen til dette formålet. Ballbingen er nettopp tatt bort, og uteområdet trenger også en oppgradering.

Malvik Høyre og Malvik FrP mener det er på høy tid å gjøre noe med skolen på Saksvik og foreslår derfor at prosjektering av ny skole starter alt i 2019, og innarbeides i økonomiplanen for 2020 og 2021.

➢ Kommunestyret ber Rådmannen starte et arbeid med prosjektering av ny Saksvik skole. Det innarbeides midler til prosjektering alt i 2019, og midler til bygging av ny Saksvik skole innarbeides i økonomiplan for 2020 og 2021.

Basishall/Flerbrukshall

Basisferdigheter er svært grunnleggende for alle typer idretter og også andre typer aktiviteter, og bidrar til å fremme folkehelsen på en god måte.

En basishall/flerbrukshall vil være en idrettshall tilrettelagt spesielt med tanke på basisøvelser som alle idretter vil ha nytte av. Idrettens behov for tilrettelegging for trening og konkurranser må derfor legges til grunn for konseptet for den aktuelle hallen. Men også behov og funksjoner for allmenn fysisk aktivitet og idrettslek er en viktig premiss. I tillegg må behovet for utenomidrettslige funksjoner vurderes.

➢ Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide bygging av basishall i prosjektet «Ny ungdomsskole på Vikhammer». Det innarbeides 10 millioner i økonomiplan for 2019 og 30 millioner i 2020.

Idrettshall og Multisportsarena i Hommelvik

I Hommelvik sentrum er det en barneskole med 362 elever og en ungdomsskole med 266 elever.

Disse to skolene har en liten gymsal i Hommelvik Idrettsbygg som de deler på når de underviser i kroppsøvingsfaget.

Idrettsbygget har et hallareal på ca. 250 m2, det er fra 1974, og tilfredsstiller ikke dagens behov. Bygget er for lite og er uegnet for mange typer aktiviteter og idretter, det er også nedslitt og har dårlig ventilasjon.

Vi mener derfor det er viktig å prioritere ny idrettshall i Hommelvik, og vil prioritere byggingen av dette. Da med prosjektering alt i 2018 og med byggestart i 2019.

Vi mener folkehelse er veldig viktig, og ønsker å videreutvikle Multisportsarenaen som ble erstattet da Motrøtunet i Hommelvik ble bygd.

Slik anlegget fremstår i dag, er det store begrensninger til å ha isaktivitet, samt at det stiller en del krav til kommunalteknikk når det gjelder presisjon ved vanning i henhold til temperaturer.

Vi mener det vil være hensiktsmessig å etablere kunstis, og mener dette anlegget må sees på i sammenheng med bygging av ny idrettshall i Hommelvik.

Forhold må legges til rette for at overskuddsvarmen fra dette anlegget kan gjenvinnes for bruk til oppvarming av den nye idrettshallen i Hommelvik og prosjektene må derfor sees i sammenheng.

En kombinasjon med bygging av kunstis og varmeleveranse mener vi vil være energiøkonomisk, og ikke minst være en samfunnsøkonomisk riktig satsning. Det er mulig å få 10-20% av investeringene i et slikt varmegjenvinningsanlegg som investeringsstøtte, og det må sees på andre støtteordninger for eksempel med spillemidler og samarbeid med fylkeskommunen.

Vi er også kjent med at det er press på isflater i nærliggende kommuner, så det kan være et potensiale for utleie til klubber fra andre kommuner.

➢ Kommunestyret ber Rådmannen starte et arbeid med bygging av ny idrettshall og Multisportsarena i Hommelvik. Det innarbeides 3 millioner i budsjett for 2018 til prosjektering, og 55 millioner til bygging av ny idrettshall og Multisportsarena med kunstis i Hommelvik, alt i 2019. Rådmannen søker ulike investeringsstøtter, og implementere dette i prioriterte spillemidler for 2019.

Kultur

Vi vil at kommunen skal være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, og yte rettferdig økonomisk bistand.

Kulturtilbudet i Malvik kommune skal gjenspeile det rike innholdet i kommunen vår. Alle frivillige lag og foreninger skal gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid som en bærebjelke i lokalsamfunnet.

Konkurranseutsetting av kulturskolen I kulturskolen er det viktig å ha klare musikkfaglige mål. Kvaliteten i kulturskolen og tid med elevene må komme foran byråkratiet. Vi vil tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor musikkundervisning til alle aldersgrupper og nivåer. Malvik Høyre og Malvik FrP foreslår derfor at driften av kulturskolen settes ut til private aktører, og at kulturskolen får gratis leie av lokaler, på lik linje med blant annet gratis halleie for barn og unge under 19 år.

➢ Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med konkurranseutsetting av kulturskolen i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.

Frivillighetsmillionen

Formålet med denne ordningen er å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som arrangerer og utvikler eksisterende arrangementer, og som skaper nye aktiviteter og samarbeid mellom organisasjoner, frivilligheten og offentlige aktører.

➢ Kommunestyret ber rådmannen innarbeide 1 million til ordningen med å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Rådmannen bes om å utarbeide forslag til konkrete kriterier for tildeling av «Frivillighetsmillionen».

Helse og velferd

Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. For å få bedre eldreomsorg, og sikre alle et godt tilbud, ønsker vi også å konkurranseutsette driften innenfor eldreomsorgen. På denne måten vil de som kan levere det beste alternativet få utføre arbeidet, etter tydelig rammer og retningslinjer fastsatt av kommunen.

Om det er en offentlig eller privat leverandør av tjenesten er ikke det viktigste. Det viktigste er at brukerne får et godt tilbud som ivaretar den enkeltes behov, og fremmer livskvalitet.

Vi vil tillate private aktører å tilby gode tjenester innenfor eldreomsorgen. På denne måten kan eldre bestemme selv hvilket tilbud som passer dem, og velge bort dårlige tilbud. Vi vil ha en verdig eldreomsorg med flere varme hender i arbeid.

Beste praksis/ konkurranseutsetting – sykehjem

➢ Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av driften til Hommelvik og Vikhammer helsetun. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.

Beste praksis/ konkurranseutsetting – hjemmetjenester

➢ Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av hjemmetjenestene i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.

Tekniske tjenester

Beste praksis/ konkurranseutsetting - Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Store verdier i Malvik kommune er knyttet til bygg og utearealer.

God forvaltning av disse verdiene krever effektivt vedlikehold. Velfungerende bygg og utearealer er en forutsetning for alt kommunene skal gjøre. Moderne utstyr og stordrift gjør at man til enhver tid kan få mest mulig ut av vedlikeholdsressursene. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale formålsbygg og idrettsplasser med tilknyttede arealer er en stor jobb.

Alt fra administrasjonsbygg, sykehjem, skoler, barnehager og kulturhus skal driftes og vedlikeholdes. Kommunen har en rekke ulike serviceoppgaver som også må ivaretas slik at bygningsmasse og utearealer til enhver tid holder en god standard. Dette gjelder alt fra resepsjonstjenester og kantine, til vaktmester, snøbrøyting og gartnertjenester. Kommunene må selvsagt ha egen spisskompetanse på forvaltning, drift og vedlikehold, men det betyr ikke at de selv må produsere disse tjenestene.

➢ Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.

Beste praksis/ konkurranseutsetting – renholdstjenestene

Godt renhold er en forutsetning for fungerende lokaler og trivsel. Spesialiserte tjenester muliggjør en bedre hverdag for de ansatte og mer effektivt arbeid.

Beste praksis innen renhold er utviklet gjennom mangeårig innovasjon og erfaring. Moderne og effektivt renhold er et fag. Det gjelder å benytte de beste på området og dele erfaringer mellom kommuner over tid.

Kommunen er en betydelig eiendomsbesitter. Store areal må derfor rengjøres regelmessig. Her mener vi det er en stor effektiviseringsgevinst ved bruk av eksterne leverandører til disse oppgavene.

Godt renhold er viktig om kommunen skal levere gode tjenester. Ansatte, elever, innbyggere og andre brukere er hver dag avhengige av velfungerende renholdstjenester. Kommunen har også et ansvar for å forvalte sine eiendommer forsvarlig. Følgelig er godt renhold et viktig ansvar for kommunen. Det er derfor en fordel om flere konkurrerer om å levere godt renhold for kommunen. Det gir kunnskaper om hva godt renhold bør koste og dermed grunnlag for bedre ressursbruk.

➢ Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med beste praksis/ konkurranseutsetting av renholdstjenestene i Malvik kommune. Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for. Prosessen søkes gjennomført som virksomhetsoverdragelse der man prøver å finne en løsning der dagens ansatte får tilbud om ansettelse i den nye virksomheten.

Trafikksikkerhetstiltak

Opprettelse av et selvstendig Trafikksikkerhetsutvalg

Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å opprette et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å redusere antall ulykker.

Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet, og da særlig i forbindelse med trygge skoleveier. Nullvisjonen må ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Malvik. For å kunne utvikle dette arbeidet må kommunen være villig til å prioritere dette arbeidet i større grad enn det er gjort til nå.

➢ Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak vedrørende for opprettelse av et selvstendig trafikksikkerhetsutvalg i Malvik kommune. Utvalget skal bestå av både administrasjon, politikere og konsultative medlemmer. Det implementeres 150.000,- i budsjett for 2018, til dette formålet.

Fortau i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen

Malvik Høyre og Malvik FrP mener det er på høy tid at det nå tilrettelegges for trygg skoleveg også i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen.

Planene må nå gjennomføres slik at våre innbyggere kan dra nytte av de midlene som kommunen er tildelt. Malvik kommune sin andel er 40 % av kostnaden ved prosjektet, og Fylkeskommunen går inn med de resterende 60 %.

➢ Kommunestyret ber rådmannen starte gjennomføringen av det prosjekterte arbeidet med å gjøre Fagottvegen og Vikhammeråsvegen trafikksikker. Det innarbeides 3,88 millioner i budsjett for 2018.

Folkevalgt nivå

Nedleggelse av politiske utvalg

Hverken Malvik Høyre eller Malvik Frp ser det økonomisk gunstig å opprettholde de to politiske utvalgene, Helse og velferd og Oppvekst og Kultur.

De siste årene har vi sett at det er veldig lite saker til politisk behandling. Det oppleves nok også som at utvalgene er et unødvendig mellomledd. Utvalget fremstår ikke som et beslutningsorgan, da politikere ofte snur i saker når de skal behandles i kommunestyret.

Utvalgsledere i oppvekst og kultur, helse og velferd har en fast årlig godtgjøring på 1,6 % av ordførers godtgjøring, og alle medlemmer og møtende varamedlemmer har en møtegodtgjøring tilsvarende 0,2 % av ordførers godtgjøring. Ordførers godtgjøring er lik grunnlønn for stortingspolitiker, som er kr. 928.602,-.

Utvalgsledere har derfor hver en årlig godtgjøring på kr. 14.858,- . Alle medlemmer og møtende varamedlemmer: 1.857-, pr møte. I tillegg kommer eventuelle dokumenterte omsorgsutgifter, inntektstap og frikjøp.

➢ Med virkning fra 1. januar 2018 avvikles ordningen med utvalg for Helse og velferd og Oppvekst og kultur. Godtgjøringer til disse utvalgene skal derfor utgå. Saksbehandling knyttet til disse utvalgene legges inn under formannskapets ansvarsområde.

Rådmannsstab og administrasjonsnivå

Innlemmelse i VARIT

Vi ønsker at kommunen skal være godt rustet for den digitale fremtiden. Oppgaver vil komme fremover enten på grunn av eget behov, eller i forbindelse med tjenester og kommunale samarbeid Malvik kommune er en del av.

I tillegg kommer en rekke oppgaver som vil bli pålagt kommunen fra statlig hold. Et eksempel er velferdsteknologi for å ruste et optimalt helsetilbud. I dag preges IKT i det offentlige i stadig større grad av mer samarbeid mellom kommuner regionalt for å få ned kostnader ved kjøp og drift av utstyr og programvare for IKT tjenester.

I et større regionalt samarbeid vil man få et større faglig miljø rundt IKT-driften, noe som vil gjøre det mer attraktivt å være ansatt som IKT-medarbeider. På den måten kan vi beholde og videreutvikle våre IKT-medarbeidere i fremtiden.

➢ Kommunestyret ber rådmannen starte prosessen med at IKT i Malvik kommune innlemmes i VARIT (Værnesregionen IT). Dette med bakgrunn i at man skal oppnå økt produktivitet og kvalitet i tjenestene som kommunen finansierer, og har ansvaret for.

Næringsfond

Malvik kommune er en svært attraktiv kommune å etablere seg i, og bør derfor ha et næringsfond. Et kommunalt næringsfond skal brukes til å styrke nyskapning, innovasjon og næringsutvikling i kommunen.

Det kommunale næringsfondet skal være tilgjengelig for finansiering av både nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

➢ Kommunestyret ber rådmannen årlig implementere 500.000,- i sitt budsjett og ber rådmannen utarbeide rutiner for både gjennomføring og etablering av et næringsfond i Malvik kommune.

Miljøfond

Marin forsøpling er et betydelig miljøproblem. Hvert år havner flere millioner tonn søppel i verdenshavene og tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundre tusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden. Og omfanget ser dessverre ut til å øke.

Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å se på mindre lokale tiltak og setter av kr 200.000 til honorering av mindre strandryddingsprosjekter. Vi oppfordrer barnehager, skoleklasser, lag og foreninger til å søke på disse midlene.

➢ Kommunestyret ber rådmannen årlig implementere 200.000,- i sitt budsjett og ber rådmannen utarbeide rutiner for både gjennomføring og etablering av et miljøfond i Malvik kommune.

«JA-kommune»

Kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både å bo og jobbe i. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for at folk vil flytte til, og bli boende i vår fantastiske kommune