Budsjett for 2018 - Malvik kommune

På vegne av Høyre og FrP foreslo vår gruppeleder, Eva Lundemo at rådmann skulle utforme en handlings- og økonomiplan med budsjett for 2018 med en halvering av eiendomsskatten, og med en total utfasing av eiendomsskatten i løpet av økonomiplan 2018 – 2021. 

Malvik Høyre jobber for at kommunens økonomi kontinuerlig må gjennomgås i forhold til å identifisere kostnadsdrivere og ansvarliggjøre alle med økonomiansvar i forhold til eget budsjett.

Dette mener vi skal gjøres ved at rådmannen fortsetter å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig. Malvik Høyre har vært tydelige på at dette blant annet må gjøres ved å gjennomgå den politiske og administrative organiseringen, med tanke på effektivisering. Virksomhetene må omorganiseres, personal og administrasjonshåndtering hos de med lederansvar bør vurderes flyttet inn i fellesressurser.

Vi må utrede om en del av dagens tjenester kan ytes bedre og billigere av private aktører, og vi må vurdere om private aktører bedre kan bygge, drifte og eie byggene der kommunen er leietaker.

Malvik Høyre har hele tiden jobbet for at eiendomsskatt ikke skulle innføres i kommunen. Parallelt med dette, jobber vi for at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi. På bakgrunn av dette kan vi ikke foreslå å fjerne eiendomsskatten i sin helhet, heller ikke ved dette budsjettet. 

Malvik Høyre har en klar ambisjon om å avvikle eiendomsskatten i kommunen, dette når den kommunale økonomien tilsier at dette er forsvarlig.  

Da formannskapet behandlet Handlings- og økonomiplan, budsjett 2018 foreslo vår gruppeleder, på vegen av Høyre og FrP, at Rådmann skulle bruke tiden til kommunestyrets behandling av saken, til å utforme en handlings- og økonomiplan med budsjett for 2018 med en halvering av eiendomsskatten, og med en total utfasing av eiendomsskatten i løpet av økonomiplan 2018 – 2021. Budsjettforslaget skal ivareta pålagte kommunale oppgaver.

Dette vil si at eiendomsskatten ville blitt halvert i 2018, slik at innbyggerne bare har trengt å betale to kroner pr. 1000 lapp, og ikke fire kroner pr 1000 lapp, slik det politiske flertallet ønsker og ikke minst har innført. Malvik Høyre mener at blant annet trygge og gode helsetjenester, som er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver, opprettholdes.

Ordfører fremmet forslag om at formannskapet skulle realitetsbehandle Handlings- og økonomiplan, budsjett 201, først i møte den 4 .desember, og forslaget fra Høyre og FrP ble derfor ikke realitetsbehandlet denne gang.

For oss i Malvik Høyre er det viktig at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i. Vi ønsker å tilrettelegge for at folk vil flytte til, og bli boende i vår fantastiske kommune. Malvik Høyre vil fortsetter jobben med å endre den politiske kursen i kommunen vår. Derfor vil vi fortsette å foreslå at eiendomsskatten skal reduseres, og til slutt kunne fases ut.