Bussrute 537 Malvik - går på ugunstig tidspunkt

Malvik Høyre har programfestet at vi skal være en pådriver for et bedre kollektivtilbud i hele kommunen. Vi har ved å programfeste dette, lovet våre velgere å være en pådriver overfor fylke når det gjelder samferdsel, kommunikasjon, pendling og parkering. Vi mener en god kollektivtrafikk er viktig for innbyggere i kommunen og en god kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Når ungdomsrådet hadde leserinnlegg om at de var svært misfornøyd med AtBs håndtering av gitte innspill rundt rute 537— Lokalbussen, tok Malvik Høyre affære.

Ungdomsrådet har hele tiden vært opptatt av at lokalbussen skulle bli mest mulig brukt, og la derfortidlig fram forslag om rutetidspunkt. Ett av hovedpunktene var at bussruten burde knyttes opp mot Malvik videregående skole og i forhold til skolestart og skoleslutt. I tillegg var det ønskelig at ruten også kunne knyttes opp mot treningstider.

Spørsmål i fylkesutvalg

Da det er fylkeskommunen som er ansvarlig, og står som eier av AtB ble det avholdt et møte mellom fylkespolitiker fra Høyre, Guro Angell Gimse og gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo. Med bakgrunn av dette har fylkespolitiker Guro Angell Gimse den 18. april, følgende spørsmål i fylkesutvalget:

Det er gjentatte ganger tatt opp med AtB lokalt at tidspunktet for rute 537 i Malvik ikke er hensiktsmessig. Dette har medført at det kun er få personer som benytter tilbudet. Ruta bør knyttes opp mot skolestart og slutt ved Malvik videregående samt treningstidene start og slutt. Det er mange som har behov for transport i disse tidsrommene samtidig som behovet er minimalt i tidspunktene som er satt opp i dag. Hva kan gjøres for at behov og tilbud skal korrespondere?

Svar fra Fylkesrådmannen

AtB har jobbet mot Malvik kommune siden før jul for styrking av lokalbusstilbudet (rute 537), forlengelse av L6 til Saksvikkorsen og styrket tilbud til Vikhammeråsen.

Det har vært avholdt møter om trase og infrastrukturtiltak for å utvikle rute 537 til et bedre tilbud enn det fremstår i dag.  Det har også vært gjennomført trasébefaring med selskapenes vernetjeneste.

Det avhenger nå på Malvik kommune i forhold tilpasning av infrastruktur. Det er også kommunen som bærer ansvar for tilrettelegging av møte mellom idrettsråd og ungdomsråd for å tilpasse rutetilbudet, dette ble avklart 16.02.17.

AtB skal 01.05.17 bestille rutetilbudet som trer i kraft 14.08.17 og kan gjøre de nødvendige tilpasninger, men det avhenger av tilrettelagt infrastruktur. Dersom man ikke får på plass infrastruktur kan man nøye seg med tilpasning av rutetidene og da ville et møte med brukergruppene vært nyttig. Vi er i dialog med kommunen om dette.

Malvik Høyre tar saken videre

Malvik Høyre kan ikke skjønne hvorfor det er behov for infrastrukturtiltak for å utvikle rute 537 til et bedre tilbud enn det fremstår i dag. Her er det snakk om endring av rutetider, og muligens en utvidelse av rutetilbudet. En utvidelse av rutetilbudet i henhold til flere avganger vil selvfølgelig har et kostnadsspørsmål, og en slik finansiering er nok ikke er på plass verken hos AtB, Fylkeskommunen eller Malvik kommune per i dag. At dette skal være avhengig av tilrettelegging av infrastruktur for at behov og tilbud skal korrespondere, er vi dessverre uenig i.

Malvik Høyre vil nå ta et nytt møte med vår fylkespolitiker, Guro Angell Gimse og få en klarhet i hvilke nødvendige infrastrukturtiltak Fylkesrådmannen mener Malvik kommune må tilrettelegge.

I dialog med rådmannen i Malvik kommune har Malvik Høyre fått vite at det fra rådmannens side nå vil bli tatt initiativ til et snarlig møte mellom AtB, brukergrupper som blant annet idrettsråd og ungdomsråd og Malvik kommune for å se på muligheten for tilpasning av rutetidene for lokalbussen rute 537.

Et slikt møte er i tråd med det som ble avklart i møtet mellom AtB og Malvik kommune den 16. februar 2017, hvor det i følge Fylkesrådmannen ble gjort klart at det er Malvik kommune som bærer ansvaret for tilrettelegging av møte mellom idrettsråd og ungdomsråd for å tilpasse rutetilbudet. 

Dette syntes vi i Malvik Høyre selvfølgelig er gledelig og vi håper dette nå lar seg gjøre innen fristen AtB har satt til den 1. mai 2017. Vi vil derfor følge opp at dette blir gjort innen fristen. I tillegg vil vi i Malvik Høyre følge opp både Eldreråd, Ungdomsråd, Brukerutvalg og Idrettsråd, for å forsikre oss at disse både blir, og ikke minst opplever å bli hørt.