En næringsvennlig JA-kommune, uten eiendomsskatt

Kommunen vår skal være en «JA-kommune». Dette gjelder både for de allerede etablerte bedriftene i vår kommune, og de som ser seg om etter nye muligheter.

For å kunne bygge opp under all vekst i næringslivet må vi hele tiden være i forkant av utviklingen fra kommunens side. Derfor tenker vi stort, og vil legge vekt på å ha nok ferdig regulert næringsareal tilgjengelig til enhver tid!
Bedrifter har ulike behov. Noen har behov for tydelig profilering og gode parkeringsmuligheter, andre trenger skjermede areal med god adkomst til E6. Andre trenger små areal eller bare kontorlokaler. Vi vil derfor føre en aktiv, forutsigbar og fremtidsrettet næringspolitikk som favner hele bredden.
For Malvik Høyre og meg, er det viktig at Malvik skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve. Både Malvik Høyre og jeg vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser og nyskaping.
Tilrettelegging gjøres ikke bare for at eksisterende bedrifter skal velge å flytte til Malvik, men for at nye ideer skal skapes her, nye lokale ressurser skal utvinnes/nyttes, bedrifter skal grundes og eksisterende skal få videreutvikle seg der de er og/eller på nye og mere egnede områder i kommunen.
Høyre står for en fremtidsrettet og ansvarlig politikk. En stemme til oss, er den beste garantien på å bli kvitt eiendomsskatten i Malvik.
Dette gjør vi ikke ved et trylleslag, men med hardt og målrettet  arbeid, både politisk og administrativt. Parallelt med at vi gjør en gradvis nedtrapping, er vi villig til å prioriter målrettet og langsiktig hver eneste stein må snus slik at økonomien blir bærekraftig foruten eiendomsskatten. Det betyr IKKE at vi skal kutte i skole og omsorg. Det handler om prioriteringer. Målet er flere og bedre tjenester for hver skattekrone. Uten eiendomsskatten vi Malvik fremstå som et godt valg for både nye innbyggere og næringsliv, og det vil gi økte skatteinntekter.
Næringslivet skal oppleve en åpen «ja-holdning» fra oss politikere og kommuneadministrasjonen, og at det kommunale byråkratiet skal være forutsigbart og effektivt.
I tillegg vil vi opprette et eget nærings- og utviklingsfond for nyskapning i kommunen, skal vi være en garantist for den private eiendoms og -disposisjonsretten. Dette betyr å ha en positiv holdning til initiativ fra private grunneiere med hensyn til boligbygging, utvikling av næringsområder og alternative driftsformer i landbruket.
Kommunen skal ta inn flere lærlinger/lærekandidater, og at kommunen så langt det lar seg gjøre stiller krav til at entreprenører som jobber med kommunale prosjekt skal ha lærlinger/lærekandidater.
Malvik kommune skal være utbygger, men selge tomter og områder for bolig og næring, og utrede om en del av dagens tjenester kan ytes bedre og billigere av private aktører.
Sammen med Malvik Høyre ønsker jeg å legge til rette for gate-/torghandel i Hommelvik og på Vikhammer, og vi vil arbeide for å få til et «Næringslivets Hus» i kommunen.
Malvik Høyre skal jobbe aktivt fra både politisk og administrativt hold for å tiltrekke seg nye arbeidsplasser. Gjennom individuell oppfølging av eksisterende næringsliv og tilrettelegging av attraktive områder for nye virksomheter, skal Malvik oppleves som et naturlig førstevalg. Det er viktig å utnytte de muligheter som ligger i at Malvik er i en særstilling, med sin nærhet til E6, flyplass, jernbane og Trondheim. 
Synes du dette er en god politikk – stem Malvik Høyre!
Godt valg!
Eva Lundemo
Ordførerkandidat, Malvik Høyre