Foldsjøen - en perle

Mandag 29. mai 2017 behandlet kommunestyret høringsuttalelsen fra Malvik kommune i forbindelse med søknad om tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk og nedlegging av dam Foldsjøen. 

Dette er en vanskelig sak. På den ene side er det en grunneiers rettigheter, her Meråker Brug, rett til å disponere og bestemme over sin eiendom. På den annen side er det naboer, det offentlige og andre interessenter, som har sine ønsker og krav. Alle disse hensyn går ikke alltid like godt overens. 

Det er viktig å huske på at kommunestyret denne gangen, ikke skulle si ja eller nei til Verksfossen minikraftverk. Det er det NVE som skal gjøre. Kommunestyre skulle vedta en høringsuttalelse fra Malvik kommune. Vi har formannskapets innstilling, basert på rådmannens innstilling, som vi i dag skal behandle og til slutt enten vedta, endre, eller forkaste. 

Vi vil gjerne berømme rådmannen for et meget godt og omfattende dokumentert saksfremlegg. For vår del er det viktig for en god beslutning, og akkurat i denne saken har vi langt på vei støttet meg på saksfremlegget. 
Rådmannen har i sitt saksfremlegg foreslått at søknaden avslås. For Høyre har grunneiers rettigheter over egen eiendom alltid stått sterkt. Det vil den gjøre i fremtiden også. Vi valgte likevel å gå for rådmannens innstilling, som vi har gjort både i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging og i Formannskapet. 

Vi ser at i denne saken er det mange andre hensyn, i tillegg til respekt for eiendomsretten, som også må vurderes. Det er i hovedsak knyttet til Homla og naturvern hensyn i vassdraget Foldsjøen og Homla. 
Rådmannen konkluderer med at samfunnsnytten ikke overstiger ulempene for naturen og allmenne interesser i Mostamark. Som Malvik Høyre også sa i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging, vil vi ikke være på å gjøre ubotelig skade på naturen i all fremtid. I så måte lytter vi til ekspertisen, til rådmannen.

Foldsjøen er en perle og bør fremstå som en perle også i fremtiden.

Vi ser imidlertid at samfunnsnytten med ren miljøvennlig kraftproduksjon er lite vurdert, og det kan vi kanskje ta med oss, selv om det nok ikke endrer konklusjonen. 

Dersom NVE følger Malvik kommune, og avslår Meråker Brug sin søknad om minikraftverk, kan det være at Malvik kommune kan bli sittende med et vedlikeholdsansvar iht §42 i vannressursloven, på demningen estimert til rundt 300’ årlig. 

Det ansvaret er vi i Malvik Høyre beredt på å ta, ved å ta det med i budsjettet og ved å få det inn ved rullering av økonomiplanen. 

Malvik Høyre gikk derfor, på bakgrunn av dette, for formannskapets innstilling, og er beredt til å bevilge midler til et fremtidig vedlikeholdsansvar av demningen i budsjett og økonomiplan, under forutsetning av at de estimerte kostnadene ikke endrer seg vesentlig fra de 300’ som i dag ligger til grunn.

Malvik Høyre vil bidra til at Foldsjøen skal fremstå som en perle, også i fremtiden.