Fraværsgrensen er god skolepolitikk

Innføringen av fraværsgrensen i videregående skole viser seg å ha vært god skolepolitikk.

Det er faktisk frivillig om man vil begynne på videregående skole. Jeg syntes ikke det bør være frivillig om man møter opp til undervisningen uten en god grunn. For meg handler dette om respekten for ens medelever og for lærere og ikke minst mener jeg det bidrar til å skape gode holdninger.

10 prosent

Som kjent har regjeringen innført en fraværsgrense på 10 prosent for ubegrunnet fravær, og har lagt inn en rekke unntak som skal sikre fleksibilitet for den enkelte elev. Fravær som skyldes sykdom, arbeid som tillitsvalgt, avtalt studiearbeid, religiøse høytider og en rekke andre forhold har ivaretatt de fleste legitime behov. 

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon.

70 prosent støtte

Hele 70 prosent av høringsuttalelsene støttet en fraværsgrense, og regjeringens forslag har fått støtte fra skoleorganisasjoner som Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet, samt Foreldreutvalget for grunnopplæringen og fra viktige arbeidsgiverorganisasjoner som NHO og Spekter. 

Dessverre foreligger det ingen tall fra den enkelte skole, men tilbakemeldinger fra rektorer og ikke minst fra mange elever er veldig gode. Derimot er det kommet tall fra fylket, og dette viser en nedgang på hele 44% for de videregående skolene i Sør Trøndelag Fylkeskommune.

Arbeiderpartiet vil avvikle

Arbeiderpartiet har nå bestemt seg for å avvikle de nye fraværsreglene, hvis de vinner valget til høsten. Hvorfor Arbeiderpartiet ønsker å svekke de krav og forventninger til elevene våre som fraværsgrensen gir, skjønner ikke jeg. 

I lys av dette gode resultatet, er jeg glad for at Henrik Kierulf, fra Sør Trøndelag Høyre stiller følgende spørsmål til fylkesordfører, Tore Onshuus Sandvik:

Kunnskapsministeren innførte en fraværsgrense i videregående skole fra høsten 2016. Det betyr at det nå stilles tydelig krav og forventninger til elevenes nærvær på skolen for at de skal få karakter i fagene.
Tall og tilbakemeldinger fra rektorer viser at fraværet har gått kraftig ned på de videregående skolene i Sør-Trøndelag og ved skoler over hele landet. 
Det viser at fraværsgrensen virker, og at det er betyr noe for elevene når vi stiller krav til dem.
Dessverre er det ikke alle partier som ser betydningen av dette. I Arbeiderpartiets programutkast for neste stortingsperiode foreslås det å fjerne fraværsgrensen. I lys av erfaringene vi har i Sør-Trøndelag, hvordan stiller fylkesordføreren seg til et forslag som svekker krav og forventninger til elevene våre?

Jeg kan være enig i at det muligens bør gjøres noen små justeringer på fraværsgrensen, og det gleder meg å se at Høyre er åpne for å finne en best mulig løsning. Mulig vil kompromissforslaget som går på en 15 prosents fraværsgrense, hvor rektor kan gjøre unntak i samråd med faglærer i særskilte tilfeller være den lille endringen som skal til. 

Det handler om

Jeg mener vi trenger et klart regelverk som gir lærerne flere verktøy for å bekjempe skulk. Fraværsgrensen handler om respekten for skolen, for egen læring, for lærerne og for andre elever.

Eva Lundemo

Gruppeleder, Malvik Høyre