Fullt gjennomslag for Malvik Høyre!

På Sør-Trøndelag Høyres årsmøte fikk Malvik Høyre fullt gjennomslag for sin sak om dobbeltspor i ny trasé på strekningen Trondheim - Stjørdal. Forslagstiller Halvard Dahle og Malvik Høyre er svært fornøyd med at fylkesforeningen støttet forslaget.

Dette er det vedtatte forslaget:
 

Ja til dobbeltspor Trondheim-Stjørdal

Sør-Trøndelag Høyre mener det er viktig å øke frekvensen og redusere reisetiden på togstrekningene i regionen. Dette for at tog skal kunne ta en mye større andel av den større trafikkveksten i kollektivtrafikken. Sør-Trøndelag Høyre vil derfor jobbe for en raskest mulig ferdigstilling av en dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Stjørdal. Hele strekningen må elektrifiseres. 

I fagetatenes utkast til Nasjonal transportplan (NTP) 2018 - 2029 er det ikke lagt inn midler til dobbeltspor på hele strekningen. Dette må på plass før NTP legges frem for Stortinget neste år

Tilrettelegging for næringsliv og befolkningsvekst krever gode kommunikasjoner i hele Trøndelag. Transport til og fra Trondheim lufthavn Værnes må gjøres enklere gjennom utvikling av flytogtilbudet. Dobbeltspor vil også medføre flytting av traséen gjennom Malvik, noe som vil frigjøre store områder som kan utvikles til gode boområder. 

Elektrifisering av strekningen er prioritert i NTP. Det er også positivt med ambisjoner om opptil seks avganger i timen mellom Melhus og Stjørdal. Da er dobbeltspor avgjørende. Elektrifisering av den delen av strekningen som i dag ikke har strøm kan ikke aksepteres som begrunnelse for å utsette utbyggingen av dobbeltspor. Likevel er det viktig å presisere at dette er to uavhengige prosjekt at realiseringen av det ene ikke avhenger av det andre.