Habilitet og eierstyring

For oss i Malvik Høyre er det viktig at ting ikke bare gjøres korrekt, men at det også både er - og fremstår både korrekt og transparent.


På bakgrunn av dette, ønsket Vigdis Marthinsen og Malvik Høyre at kommunen skal ha enda klarere retningslinjer i kommunens eierskapsmelding når det gjelder styremedlemmer og inhabilitet.

Formålet med eierskapsmeldingen er å tydeliggjøre eierstrategier for selskap kommunen har eierinteresser i, og eierskapsmeldingen skal fungere som et overordnet politisk styringsdokument. En eierskapsmelding bør gi en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, det politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene, samt formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene.

Ved kommunestyrets behandling av eierskapsmeldingen, den 27. mars 2017 stilte Vigdis, på vegne av Malvik Høyre forslag om at ordlyden «styremedlem er inhabil når medlemmet er leder i et datterselskap av kommunalt selskap eller IKS, eller er leder i et selskap som har oppdrag for det kommunale selskapet de er styremedlem for» inn under punktet om habilitet.

Punket om habilitet ville da blitt som følger:

God eierstyring krever god kompetanse, klare styringssignaler og rolleavklaringer. Habilitetsreglene må etterleves for å motvirke rolleblanding og for å gi tillit til kommunens forvaltning av fellesskapets midler.

Et styremedlem er inhabil når medlemmet er leder i et datterselskap av kommunalt selskap eller IKS, eller er leder i et selskap som har oppdrag for det kommunale selskapet de er styremedlem for.

Forvaltningslovens §6, 1. ledd, bokstav e tilsier at en offentlig tjenestemann er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak «når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken.» Da endringen av Forvaltningslovens inhabilitetsbestemmelser i §6, 1. ledd, bokstav e ble vedtatt i 2009, var hovedmotivet å styrke tiltroen til lokaldemokratiet. Det ble da fra Kommunal- og regionaldepartementet uttalt bl.a.: «Skal innbyggerne ha tiltro til lokaldemokratiet, må kommunene forvalte makt og offentlige midler til beste for fellesskapet. Da trenger vi gode spilleregler som gir mening for omgivelsene. Når kommunene fatter avgjørelser skal det ikke være grunnlag for å stille spørsmål om rolleblanding. Derfor har vi foreslått at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal kunne behandle saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlemmer. Som styremedlem har du en plikt til å sette selskapets interesser først. Det innebærer at du kan få et personlig erstatningsansvar.»

Dessverre var ikke det politiske flertallet enig i dette, og forslaget fra Vigdis Marthinsen og Malvik Høyre, falt med 18 stemmer mot 11 stemmer.