Håper mine politiske kolleger er løsningsorienterte

Vi må huske at E6 faktisk ikke er en lokalvei, men en europavei, og er en del av de internasjonale hovedtrafikkårene som går mellom europeiske land.

Alle som bor i flotte Malvik, og da spesielt de som bor langs Malvikvegen, vet at tunnelene ofte stenges. Da står biltrafikken nesten helt stille, fra Trondheim til Hommelvik. Noe som gjør at beboere langs Malvikvegen får all trafikken utenfor soveromsvinduene sine på både dag, kveld og natt.

Dette beskrives også i stortingsproposisjon «Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim–Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag», hvor det står at med økende trafikkmengder har utfordringene med stengt veg på grunn av ulike hendelser vært et tiltakende problem. Videre står det at ved stenging blir trafikken ledet ned på fylkesveg 950 gjennom tett befolkede områder i Malvik, noe som fører til store utfordringer for framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Personlig satte jeg meg inn i denne saken, alt i 2012, da jeg ble medlem i det politiske hovedutvalget for areal og samfunnsutvikling. Mitt inntrykk er at både Statens vegvesen i sin tid, og ikke minst Nye Veier AS, virkelig hører på det vi mener her lokalt.
Men, nok en gang; E6 er en internasjonal trafikkåre, og må faktisk reguleres deretter.

Flere, mer eller mindre, henger ut Nye Veier AS i denne debatten. I den forbindelse mener jeg det er viktig å presisere, at det er stortinget som har gitt Nye Veier AS et mandat til å faktisk prioritere prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Stortinget har vedtatt at E6 Ranheim–Værnes skal utbygges med en firefelts motorveg, med toløps tunneler, som i stor grad blir en utvidelse av eksisterende trasé, og da med en fartsgrense på 110 km/t. Dette støttet også Arbeiderpartiet, da det ble behandlet på stortinget.

Nye Veier AS, har med mandat fra stortinget, blant annet i oppdrag å prioritere ut fra hvor lønnsom veistrekningen er for samfunnet og ulykkesbelastningen på strekningen. For eksempel vil strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet, prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Noen blir dessverre negativt berørt av planene. Det må vi selvsagt se på, og gjerne minimere. Den diskusjonen deltar jeg gjerne i, da uten å stille ultimatum.
Personlig har jeg ikke så mye til overs for ultimatum – det er, etter min mening, sjeldent et ultimatum fører noe konstruktivt med seg.

Personlig ser jeg nok flest utfordringer med tunnelløsningen i Hommelvik, da jeg har en teori om at lydbildet vil bli veldig oppstykket ved tunnel, litt som en vindmølle som bryter solstråler, fremfor en jevn lyd som det nok vil bli ved det som kalles dagalternativet. Når man i tillegg vet at differansen på støy utgjør kun 1,6 desibel og at trafikksikkerheten vurderes som dårligere ved tunnel, er det ikke like enkelt å forstå̊ hvorfor Arbeiderpartiet mener det er god samfunnsøkonomi å bruke 300 millioner ekstra for å få tunnel i Hommelvik.
Det mandatet Nye Veier AS har fått av stortinget, gir en strengt rasjonelt begrunnet rekkefølge med hensyn til hva som skal bygges først. Så en økt kostnad på 300 millioner, som en tunnel i Hommelvik faktisk vil koste, vil nok gi en negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet og de 12 milliardene veien koster, kan fort havne andre steder i landet.

Når beste løsning er valgt, blir det kanskje dessverre slik at noen kommer dårlig ut. Jeg synes det er viktig at vi bygger veien så fremtidsrettet og bra, slik at ikke flere blir negativt berørt i fremtiden.

Vi må huske at det også er positive sider ved planen, slikt som en planfri, gang og sykkelbru ved Svebergkrysset og en stor pendlerparkering, med en kapasitet på totalt 100 biler, på Sveberg. I tillegg mener jeg det er veldig positivt for oss, at det kommer et nytt av- og påkjøringskryss, ved Storsand, nemlig Reitankrysset.

Jeg håper mine politiske kolleger i Arbeiderpartiet nå er løsningsorienterte, opprettholder en konstruktiv dialog med Nye Veier AS, og ser at ultimatum ikke er løsningen. For meg er det viktig at byggestart for E6 mellom Ranheim og Værnes ikke blir utsatt i opptil åtte år, og tar gjerne en dialog med Arbeiderpartiet her lokalt for å finne løsninger som vi alle kan leve med.

Men; Vi må huske at E6 faktisk ikke er en lokalvei, men en europavei, og er en del av de internasjonale hovedtrafikkårene som går mellom europeiske land.


Eva Lundemo Fosmo
Folkevalgt i Malvik kommune