Helseministeren gir nok en gang midler til Malvik

Tilsagn om tilskudd 2018 -psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fylkesmannen har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, med Helse- og omsorgsminister Bent Høie i spissen også i år har innvilget et tilskudd for 2018 på 410.000 kroner til Malvik Kommune. 

400.000 kroner av tilskuddet er i år øremerket til psykolog i den kommunale helse- og omsorgstjenestene her i Malvik.
Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. 
Tilskuddet skal derfor brukes på en 100 % psykologstilling i barne- og familietjenesten til unge voksne 16-24 år. 

Kommunen har i tillegg fått 10.000 kroner som er øremerket spesifikke kompetanseutviklingstiltak i regi av Fylkesmannen og kompetansesentrene innen fagfeltene rus og psykisk helse, vold - og traume.

I 2017 fikk Malvik Kommune ved Barne- og familietjenesten også over 400.000 kroner for å støtte individuelt terapeutisk arbeid i kommunene.