Helsesøstertjenesten i Malvik

For oss i Malvik Høyre er det viktig å følge opp regjeringens økte satsning på bedre lavterskel- og forebyggende tilbud til barn og unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjon.


Vigdis M P Marthinsen er Malvik Høyre sitt medlem i det politiske utvalget for Oppvekst og Kultur. Hun har den 12. mai sendt en e-post til Ordføreren, hvor hun har spurt om følgende:

Med bakgrunn i innsparingstiltakene i Malvik-skolene, som vil resultere i redusert voksentetthet for elevene, og den økte bevisstheten om barn og ungdomsproblemer i lys av filmen «Thirteen reason why», vil ordføreren å gjøre noe for å øke helsesøstertjenesten i skolene?

Spørsmål, ønsker hun besvart i førstkommende kommunestyremøte, den 29. mai.

Malvik Høyre jobber for at alle elever i Malvik har rett til en skolehverdag uten mobbing og krenkelser. Vi vil derfor ha nulltoleranse for mobbing. I tillegg vil vi at skolene i Malvik skal evalueres, med mobbing og læringsmiljø som noen av indikatorene som skal måles.