Hommelvik 2030

Næringsforeningen i Trondheimsregionen med Kaare Hagerup i spissen, arrangerte den 9. mars temamøte «Velkommen til Hommelvik 2030». Her møttes både utbyggere, politikere, finansfolk, næringsdrivende og beboere til et møte om Hommelvik sentrums framtid.

Utgangspunktet for møtet var påstanden om at Hommelvik kan bli Midt-Norges superknutepunkt, få minutter fra storby og flyplass. Men et yrende folkeliv og næringsaktivitet forutsetter flere mennesker i sentrum. Hvordan løser vi det? Hvordan ser fremtidens tettsteder ut og hvordan skjer knutepunktutvikling i resten av Norge? Hva kreves av oss for at Hommelvik skal bli Norges mest attraktive tettsted? 

For oss i Malvik Høyre er det viktig å se fremover, ha visjoner og ikke minst jobbe for at også neste generasjon skal ha et godt og variert bomiljø hvor de trives. Vi er opptatt av å tilrettelegge for at neste generasjon også vil flytte til, og ikke minst bli boende også i Hommelvik.

Vi anser ungdommen som fremtiden, og vi syntes det er viktig å ha et godt samspill og god dialog med ungdomspartiet vårt, Malvik unge Høyre. Det var derfor naturlig at leder for Malvik unge Høyre deltok på møtet, da sammen vår gruppeleder, Eva Lundemo.

Utfordringer

Av utfordringer som ble tatt opp var politisk visjon som bær gå over partiskiller og at man må bestemme seg for hva man vil. Ikke minst, ble utfordringen om at man må man stålsette seg mot de som trekker opp stigen etter seg.  Med andre ord, så må man stålsette seg mot de som vil ha det sånn som det er og som ikke liker forandringer.

Jernbanen og det å åpne opp mot fjorden, var selvfølgelig et tema. Dette er jo også helt i tråd med det vi i Malvik Høyre gikk til valg på, ved at vi skrev vi vil jobbe for at jernbanen gjennom kommunen får dobbeltspor og blir lagt i tunnel for å bedre tilgangen til strandsonen.

Hvordan får vi til dette

Her må det være en kommune med vilje, det må være en kommersiell bæreevne og det må være en god koordinering av interessentene.

Malvik Høyre mener kommunene, ved å gi god informasjon og service til kommunens innbyggere og næringsdrivende, forbedre kommunens tjenester overfor næringslivet med tanke på profesjonalitet, forutsigbarhet og rammevilkår vil kunne bidra til at bedriftenes konkurransekraft reduseres som følge av påførte administrative oppgaver og unødvendig tidsforbruk. Gründere, bedriftseiere og ansatte må få bruke tiden sin på verdiskaping.

Fra podiet ble det sagt, at den eksisterende infrastrukturen må utnyttes og det må være både dialog og et langsiktig, forpliktende samarbeid.

For oss i Malvik Høyre er det viktig at kommunens næringsengasjement ikke skal konkurrere med etablert næringsliv, men supplere og styrke våre eksisterende bedrifter. Malvik Høyre vil fortsette å være opptatt av en positiv næringsutvikling og at næringsutviklingen holdes utenfor den kommunale administrasjonen og vi har programfestet at vi vil jobbe for å fortsette den gode dialogen og samarbeidet med Næringsforeningen.

Malvik Høyre ønsker også å sørge for at attraktive næringstomter finnes og vi anser det som viktig å støtte opp under privat virksomhet, for å skape mest mulig reell verdiskapning.

Hva må til for å lykkes

Vi må lage en visjon og både utbyggere, politikere, næringsdrivende og administrasjonen må tørre å tenke stort, men samtidig ønske å ta vare på Hommelviks identitet.

Malvik Høyre mener en god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Så vi følger tanken om at Hommelvik som et kollektivknutepunkt, trolig vil føre til en fortsatt høy befolkningsvekst, og at Hommelvik bør få mange nok innbyggere til å forsvare et godt tjenestetilbud, uavhengig av hvor tjenesten ligger.

Malvik Høyre vil være en pådriver overfor både kommune, fylke og stat når det gjelder samferdsel, kommunikasjon, pendling og parkering og ser nytten med fortetting i gang- og sykkelavstand fra knutepunkt og sentrum.

En JA-kommune 

Vi i Malvik Høyre vil at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.  

Tenk folk – tenk helhet – tenk samspill