Siste møte før ferien for denne gjengen!

Den 18. juni var det tid for det siste kommunestyremøte før ferien her i Malvik, og denne gjengen representerte Malvik Høyre.

Møtet startet klokken 10:00 og var ferdig rett etter klokken 23:00. Det var mange viktige saker som sto på agendaen, og her kan du lese om noen.

Reduksjon av eiendomsskatten 

Høyre har alltid vært garantisten for at eiendomsskatt ikke skulle innføres her i kommunen. Det er en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv i kommunen. En skatt som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, men ikke sende regningen til kommunens innbyggere i form av eiendomsskatt. Vi foreslo derfor å halvere eiendomsskatten til 2 promille, og siste termin i 2018 skulle ikke kreves ikke. Dette ville ikke det politiske flertallet være med på, og de stemte derfor imot.

Ytre Malvik samfunnshus 

Vi foreslo at det skulle settes av kr. 200 000,00 til innkjøp av nye scene element på Ytre Malvik Samfunnshus, og at midlene skulle disponeres av kulturrådet i samråd med virksomhetsleder Kultur. Dette ble dessverre ikke vedtatt.

Skatepark Hommelvik

Vi ønsket å gi skateparken i Hommelvik inntil 150.000 slik at den både kunne blitt satt i stand og videreutvikles. Hommelvik Skate Associatione og de frivillige som driver parken har til nå gjort en strålende jobb med små midler, og materialbruken på parken er preget av få midler, og parken er preget av tidens tann. Dette syntes det politiske flertallet var for mye, og bestemte at det skulle gis 25.000,- Det ble også sagt at det politiske flertallet var usikker på om parken skulle opprettholdes der den i dag er.

Båt på utlegg

 planbestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel står det at det i friluftsområder i sjø ikke åpnes for båter på svai (båter som ligger i fortøyning på sjøen). Vi skjønner faktisk ikke hvorfor dette ikke skal være tillatt her i kommunen, da vi mener det kan være et sjarmerende syn å se en båten på utlegg. Vi foreslo at dette punktet skulle strykes, men det var dessverre ikke flertallet enige i, og det ligger an til at båt på utlegg ikke blir tillatt i Malvik.

Spikertelt

I planbestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel står det at spikertelt ikke tillates i Malvik. Vi mener dette kan bidra både til økt turisme og ikke minst bistå deler av næringslivet i Malvik, og foreslo at det skulle tillates med de regler Stjørdal kommune har.

Utearealet

I planbestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel står det at 2/3 av utearealet skal være på terrengnivå, resterende kan løses på veranda, takterasse etc. Vi mener at utviklingene med å utnytte alle flater på bygg er blitt mer vanlig nå enn tidligere, og foreslo å endre dette til 50%. Dette var dessverre ikke flertallet enige med oss i.

Parkeringsbestemmelser

I planbestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel står det at minst 5 % av plassene skal lokaliseres og utformes slik at de er egnet for forflytningshemmede. I forslaget fra rådmannen er det ikke spesifisert når denne bestemmelsen skal benyttes. Er det når man skal bygge seg et hus, ved bygging av rekkehus? Ja, når? Vi mener det her er viktig å presisere når denne bestemmelsen gjelder, og foreslår å endre til at det ved etablering av boenheter med heis, byggverk med krav om universell utforming og uteareal for allmenheten, skal minst 5 % av plassene skal lokaliseres og utformes slik at de er egnet for forflytningshemmede.

Skilt og reklame

I planbestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel står det at det bare skal tillates skilt og reklame for egen virksomhet og produkter. Reklame skal være underordnet i forhold til virksomhetens navn/ logo. I vinduer tillates bare firmanavn eller logo. Med andre ord, jernvaren kan ikke ha en plakat med for eksempel Jotun i vinduet, og frisøren kan ikke ha bilde av en Shampo i vinduet. Dette mener vi er både for detaljert og rigid. Vi mener vår oppgave er å legge til rette for næringslivet, og ikke lage hinder for deres drift. Vi ønsker derfor at dette punktet ble strøket, noe dessverre ikke flertallet var enige i.

Spredt boligbebyggelse

I planbestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel står det at det tillates tomtefradeling på maksimalt 1000 m². Vi spør hvorfor, da vi mener dette må behandles individuelt i hver enkelt sak og foreslo derfor at dette skulle strykes. Dette var dessverre ikke flertallet enige i.

Boligbebyggelse

I planbestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel står det at en enebolig med sekundærleilighet er en bolig med to boenheter der den minste boenheten ikke overstiger 60 m² bruksareal og ikke utgjør mer enn 50% av bruksarealet til hovedenheten. Dette mener vi må bli opp til hver enkelt huseier, og skulle det vise seg at noen vil leie ut større enhet enn dem selv bor i, så vil jo dette helt sikkert bare bli en positiv sak for skatteoppkreveren. Vi ønsket derfor at dette punktet skulle strykes, noe flertallet ikke var enige i.

Områder vi ønsket inn i kommuneplanens arealdel

Vi ønsket at boligområdene Verket, Karlstad og Mila skulle tas inn i kommuneplanens arealdel for Malvik kommune. Vi ønsket også å ta inn fritidsbebyggelse Heinfjorden, men ingen av disse fikk vi flertall for.

Midtsand Gård

I det politiske utvalget ARESAM hadde Høyre foreslått at Midtsandan Gård ble tatt inn. Flertallet i utvalget støttet dette og ønsket at Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem skulle få oppfylt stiftelsens formål med både aldersboliger og kapell, og på denne måten kunne supplerende det flotte botilbud vi har her i Malvik. Dessverre ombestemte flertallet seg iht dette, og det blir ikke noe av hverken aldersboliger eller kapell på Midtsand.

Aunet

Vi foreslo at boliger/bebyggelse Aunet skulle tas inn i kommuneplanens arealdel. For oss Malvik Høyre er det viktig at grunneierne må ha både frihet, råderett og disposisjonsrett over sine egne landbrukseiendommer og driften av disse. Heldigvis så det politiske flertallet at dette var en god ide, og valgte å støtte dette. Noe vi er veldig glade for.