Idrettshall og Multisportsarena  i Hommelvik

Malvik Høyre mener det er viktig å prioritere ny idrettshall i Hommelvik, og ønsker å prioritere byggingen av dette. Nettopp derfor foreslo vi, sammen med Malvik FrP og å starte prosjektering alt i 2018 og med byggestart i 2019.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplanen, mandag den 18. desember, inviterte FAU ved Hommelvik skole og Hommelvik ungdomsskole, til befaring i Idrettsbygget rett i forkant av kommunestyremøtet.

I tillegg til FAU, var ledelsen fra begge skolene representert og det var også representanter for de som bruker dagens idrettshall utenfor skoletiden på befaringen. Alle ønsket de å formidle det store behovet for ny idrettshall i Hommelvik. Malvik Høyre var det partiet som var best representert på befaringen, med de tre kommunestyremedlemmene Morten Olafsen, Eva Lundemo og Vigdis M. P. Marthinsen. 

I Hommelvik sentrum er det en barneskole med 362 elever og en ungdomsskole med 266 elever. Disse to skolene har en liten gymsal i Hommelvik Idrettsbygg som de deler på når de underviser i kroppsøvingsfaget. Idrettsbygget har et hallareal på ca. 250 m2, det er fra 1974, og tilfredsstiller ikke dagens behov. Bygget er for lite og er uegnet for mange typer aktiviteter og idretter, det er også nedslitt og har dårlig ventilasjon.

Vi i Malvik Høyre mener det er viktig å prioritere ny idrettshall i Hommelvik, og ønsket å prioritere byggingen av dette. Nettopp derfor foreslo vi, sammen med Malvik FrP, å starte prosjektering alt i 2018, og med byggestart i 2019.

I tillegg mener vi det er viktig å vektlegge folkehelse, og vi ønsket derfor å videreutvikle multisportsarenaen som ble erstatning for tap av isflate da Motrøtunet i Hommelvik ble bygd. Slik anlegget fremstår i dag, er det store begrensninger for å ha isaktivitet, samt at det stiller en del krav til kommunalteknikk når det gjelder presisjon ved vanning i henhold til temperaturer. Vi har vært, og er fremdeles tydelige på at det vil være hensiktsmessig å etablere kunstis, og mener dette anlegget må sees på i sammenheng med bygging av ny idrettshall i Hommelvik. Forhold må legges til rette for at overskuddsvarmen fra dette anlegget kan gjenvinnes for bruk til oppvarming av den nye idrettshallen i Hommelvik og prosjektene må derfor sees i sammenheng. En kombinasjon med bygging av kunstis og varmeleveranse mener vi vil være energiøkonomisk, og ikke minst være en samfunnsøkonomisk riktig satsning. Det er mulig å få 10-20% av investeringene i et slikt varmegjenvinningsanlegg som investeringsstøtte, og det må sees på andre støtteordninger for eksempel med spillemidler og samarbeid med fylkeskommunen. 

Vi er også kjent med at det er press på isflater i nærliggende kommuner, så det kan være et potensiale for utleie til klubber fra andre kommuner. Vi ønsket å innarbeide 3 millioner i budsjett for 2018 til prosjektering, og 55 millioner til bygging av ny idrettshall og Multisportsarena med kunstis i Hommelvik, alt i 2019.

Dessverre ville ikke det politiske flertallet, og deres venner, prioritere dette i denne politiske perioden, og stemte i mot.

Da forslaget om å prioritere Idrettshall og Multisportsarena i Hommelvik ble nedstemt, valgte Malvik Høyre sekundært å foreslå et tillegg til formannskapets innstilling vedrørende idrettshall i Hommelvik. Vi ønsket ikke å gi slipp på ideen om kunstisbane, og sammen med AP ble det det stilt et forslag om å se kunstisbane i sammenheng med bygging av ny idrettshall i Hommelvik.  Forslaget fikk heldigvis flertall i kommunestyret, og ble vedtatt.