Ikke villig til å ta hytta til Tiurn

I desember 2016 vedtok kommunestyret at rådmannen skulle utreder kostnader for bygging av en hytte i marka. Hytten skal være tilgjengelig også for funksjonshemmede/ bevegelseshemmede hele året.

Rådmannen skulle i tillegg ta kontakt med frivillige organisasjoner og andre interesser som kan bidra til å realisere prosjektet.

Vi i Malvik Høyre er ikke enige med rådmannen i den innstillingen som foreligger. 

Rådmannen foreslår at det skal jobbes videre med tanke på å etablere en hytte i marka, og da på kommunal tomt ved Stavsjøen, og at vedtaket forutsetter at Stavsjøen ikke skal være drikkevannskilde.

Den tomten som rådmannen innstiller på at skal benyttes ligger på en haug, rett bak ABRA hallen. Det er i dag Tiuren jakt-, hund- og fiskeklubb som leier området, og som disponerer hytta som i dag står der.

Tiuren jakt-, hund- og fiskeklubb bruker hytta jevnlig, og har både stått for vedlikehold og ikke minst oppussing – både inne og ute.

For oss i Malvik Høyre er frivilligheten den viktigste bærebjelken i vårt lokalsamfunn. For oss er det viktig at alle frivillige lag og foreninger skal gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid, og det blir helt feil å skulle si opp leieavtalen Tiuren jakt-, hund- og fiskeklubb har med kommunen.

Vi mener også at området rådmannen mener skal benyttes er vanskelig når det gjelder fremkommelighet for funksjonshemmede/ bevegelseshemmede.

Vi ikke har noe imot at det etableres en hytte som også er tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelse, men vi er nok ikke sikker på om dette til syvende og sist er et kommunalt ansvar, og noe vi skal prioritere økonomisk.

I tillegg er vi usikker på om Stavsjøen er egnet. Det er foreløpig drikkevannskilde, og det kommer det til å være flere år fremover. Det blir jo uansett ikke bygging før det er avklart. Dette kan ta tid.

Kommunen har jo fra før en stor bygningsmasse som både må vedlikeholdes, og som trenger å få tatt igjen et vedlikeholdsetterslep. 

Vi mener dette heller bør tilrettelegges for private lag og foreninger, og tror da bruken av hytta kan tilrettelegges mye bedre og til behovet for flere. Vi mener også at dette  var intensjonen bak vedtaket kommunestyre i 2016, slik at det burde være private som realiserte prosjektet, men at kommunen bidro for å tilrettelegge. 

Vi har derfor følgende endringsforslag, i både HEVE, OPKU og i ARESAM.

Nytt punkt 1:
1. Det jobbes videre med tanke på å etablere en hytte i marka som er tilgjengelig for funksjonshemmede/ bevegelseshemmede hele året.

Nytt punkt 2:
2. Rådmannen følger opp vedtak fra 2016, og tar kontakt med frivillige organisasjoner og andre interesser som kan bidra til å realisere prosjektet. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med resultatet av dette innen sommeren 2021.