Innbyggerne i Malvik har bidratt lenge, - vi har betalt nok!

Mandag 27. februar behandlet kommunestyret her i Malvik en uttalelse til byutredningen for Trondheimsområdet.

Byutredningen for Trondheimsregionen er ment å gi et faglig grunnlag for hvilke tiltak som kan bidra til at man oppnår nullvekstmålet for personbiltransport.Kommunestyrerepresentant for Høyre, Anders Frost holdt følgende innlegg:

Innbyggerne i Malvik har bidratt lenge, - vi har betalt nok. Nå må vi få litt igjen for det vi har betalt også. Det blir ikke rett at Malviks innbyggere skal betale enda mer, uten at det blir synlige positive tiltak også i Malvik.

Jeg skjønner at det er viktig at Malvik blir en del av bymijøavtalen, og vi i så måte er litt prisgitt slik avtalen er lagt frem og blir. Det er lite vi egentlig kan endre på, men likevel er det viktig i den store sammenhengen at Malvik blir med, og påvirker det vi kan. Uten at vi blir med, blir det i hvert fall ingen positive tiltak - som vi langt på vei nå har finansiert i forkant – gjennom avgifter i miljøpakken.

Det jeg imidlertid synes er synd er at man ikke skiller mellom den nasjonale transportkorridoren E6  - som binder regionene sammen, og  - nulløkning av utslipp fra biler inn til Trondheim sentrum.

Det er ingen vits i å bygge en ny moderne og trafikksikker E6 gjennom Malvik og Trøndelag dersom vi ikke skal bruke veien. Veien skal selvsagt brukes, og bygges i erkjennelsen av at biltrafikken økes. Dersom den på en trafikksikker og effektiv måte tar unna gjennomgangstrafikken i regionen, utenfor byområdene, så har det etter mitt syn den beste miljø gevinsten. Det blir da feil å inkludere trafikken på ny E6 i tallmaterialet, og legge til grunn at ny E6 skal ikke bidra til økt trafikk. Utenfor byområdene og mellom regionene er det bare å erkjenne at transporten vil gå med bil.  Man bør derfor ikke belaste gjennomgangstrafikken mellom regionene – som aldri var ment å skulle inn til Trondheim sentrum,  - med samme miljø gebyrer som trafikk inn til sentrum av Trondheim. Det være seg piggdekkgebyr, og bommer.

Men i forhold til avtalen. For Malvik vil det være viktig at det kommer synlige tiltak og insentiver som gjør at vi både kan og vil sette igjen bilen hjemme og heller bruke buss eller tog.  

Jeg ser med stor interesse at representanten Anda også går positivt ut i media og støtter mine tidligere uttalelser og forslag om gang og sykkelbane fra Trondheims grense på Saksvik Korsen til Leistad og bussrute rundt Saksvik Korsen, og enten ned Stibakken, eller som jeg tidligere har foreslått – rundt Leistad,  - og så til Vikhammeråsen. Et slikt tiltak vil utvilsom gjøre at mange i Hundhamaren – Vikhammer område får et vesentlig bedret kollektivtilbud. Vi får også en vesentlig tryggere tur og skolevei på øvre Hundhamaren.  Begge disse tiltakene håper jeg du tar med deg ordfører – og stiller krav til.

Jeg vil avslutningsvis bare påpeke at selv om man bruker sterke avgiftsmessige virkemidler for å redusere biltrafikken inn til Trondheim sentrum, kan vi ikke gjøre bysentrum helt bilfritt. Det vil være behov for varetransport med bil, og det må vi ikke i iveren til å bli best i klassen på miljøvennlige løsninger glemme. Vi kan ikke begrense biltrafikken slik at det medfører at vi ikke får levert varer og tjenester som vi gjerne vil finne i butikker, tjenesteytende næringer og serveringssteder. Dette må foregå med bil også i indre bykjernen.

Til slutt vil jeg gjerne si at det er med mye større glede man velger miljøvennlige kollektive løsninger  - med gode insentiver, - enn med tvang og straffegebyrer. Det kan vi kanskje også ta med oss.