Ja, til gangbru over flomløpet på Stavsjøen

I forbindelse med rehabilitering av damanlegg Stavsjøen, er det ønskelig å bygge ny gangbru over flomløpet. Dette ser Malvik Høyre meget positivt på, da dette området er mye brukt, og er viktig for folk flest for ferdsel i ett attraktivt område av Malvik Kommune. 

Vi ser derimot ikke at det er hjemmel for å finansiere dette over vanngebyrene, da det ikke har noen tilknytning til dette formålet. Vi mener derfor at alternativ finansiering bør komme på plass.Stavsjøen, og området rundt, er viktige rekreasjonsområder. Området er veldig fint tilrettelagt, blant annet med store parkeringsmuligheter og toalett.

Området benyttes året rundt, til ulike aktiviteter som fisking, padling, bading, ski, skøyter og som turterreng . I følge rådmannen viser persontelleren langs stien, at det i snitt er 156 personer som går en sammenhengende runde rundt sjøen hver eneste dag.

Stavsjøen har siden 90-tallet vært benyttet som reservedrikkevannkilde. Det vil si at kilden har vært klar til å kunne benyttes i tilfeller hvor det er svikt i vannforsyningen fra Jonsvatnet, som er kommunens primærforsyning. 

I dag er det etablert en enkel gangbru over flomløpet slik at det er mulig å gå over dammen, som en del av gangstien rundt Stavsjøen.

Det er for Malvik Høyre viktig at dagens gangforbindelse opprettholdes, og at det etableres en gangbru med en sikker kryssing over damkonstruksjonen.

I budsjettet for 2020, er det bevilget 8,5 millioner kroner til sikringstiltak av Stavsjøen. Dette viser seg å være for lite, og lånet må økes med 6,5 millioner kroner. 

I tillegg kommer 0,4 millioner kroner dersom gangbru over dammen blir bygd. Tilsammen vil økt bruk av lån bli på 6,9 millioner kroner med rehabilitering av anlegget inkludert gangbru over dammen. Dette mener rådmannen skal belastes vanngebyrene, noe som vil gi en økning av gebyrnivået til våre innbyggere.

Rehabilitering av dammen, mener vi i Malvik Høyre at er en ting å belaste vanngebyret, men vi finner det ikke rimelig at byggingen av gangbrua finansieres via vanngebyr, og våre representanter i utvalg for areal og samfunnsplanlegging, Anders Frost og Fritz Olav Bade vil derfor foreslå at den kostnaden finansieres via disposisjonsfondet kommunen har bygd opp.