Kommunen må følge opp tidlig innsats i skolen

Malvik Høyre ønsker en barnehage og en skole som gir alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer og ambisjoner. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Høyre ønsker en barnehage og en skole som gir alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer og ambisjoner. Ingen barn skal slutte å rekke opp hånda, derfor må vi oppdage barna som henger etter tidlig og gi dem bedre hjelp til å mestre skolehverdagen.

Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering, for norske elever leser bedre, gjennomføringen går opp, elevene får bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går kraftig ned.

Dessverre er det fortsatt store utfordringer. Mange elever får ikke med seg de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg i arbeids- eller samfunnslivet. Skolen klarer dessverre ikke i stor nok grad å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra og utenforskap går ofte i arv.

I Norge går hvert år 10 000 barn ut av skolen uten å kunne lese skikkelig, og en av fem går ut av ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i matematikk.

For oss i Malvik Høyre er det viktig at Malvik kommune følger opp tidlig innsats i skolen, og kommunestyrerepresentant Vigdis M. P. Marthinsen har derfor sendt inn følgende interpellasjon til ordføreren.

Ordfører - Kommunen må følge opp tidlig innsats i skolen.

Malvik Høyre har som mål er at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig.

Elever som sliter, må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at de ikke blir hengende etter. Ingen elever skal slutte å rekke opp hånda. Derfor har regjeringen fått gjennomslag i Stortinget for å innføre en plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til dem som strever med lesing, skriving og regning.

Tidlig innsats handler også om å fange opp elever som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager. Vi skal gi dem den hjelpen de trenger. Derfor har regjeringen i samarbeid med KRF styrket skolehelsetjenesten, særlig innenfor psykisk helse, og forbedret samarbeidet mellom hjem og skole. Det er en satsing vi skal fortsette med.

I tillegg har vi innført en samarbeidsplikt i overgangen mellom barnehage, skole og SFO. Tydeligere språkkrav for styrere og pedagogiske ledere. En nasjonal bemanningsnorm for barnehagen og tydeliggjøring av barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Dette gjøres for at de mest utsatte barna ikke skal falle fra, men få den hjelpen de trenger får å mestre skolehverdagen.

Spørsmålet da, ordfører, er hvordan kommunen følger opp disse nye pliktene?

Med en offensiv retning fra statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, må vi også ta grep lokalt og gjøre det vi kan for at kommunen skal være et sted der barn og unge lykkes.

Dette har vi i kommunestyret ansvar for. Det ansvaret må vi ta, og derfor foreslår jeg følgende:

Rådmannen gir både det politiske utvalget for oppvekst og kultur, og kommunestyret en gjennomgang av hvordan kommunen følger opp tidlig innsats i forbindelse med de nye pliktene.