Laksedøden i Homla

Laksedøden i Homla er både trist og tragisk, da det i flere år har blitt utført en meget godt og kunnskapsbasert jobb fra Malvik kommune sin side, for å bygge bestandene av laks opp igjen i Homla. 

Gjennom media, er det blitt en kjent sak at Fylkesmannen i Trøndelag hadde bestemt at vannene i flere tjern utenfor Malvik skulle rotenonbehandles, og at det for noen uker siden ble gjennomført slike rotenonbehandlinger, da for å fjerne gjedde.

Gruppeleder og ordførerkandidat, Eva Lundemo stiller seg meget kritisk til det som har skjedd, og har derfor stilt følgende spørsmål til Rådmannen:

Det er vel nærliggende å tro at dette er årsaken til laksedøden. Eller har Rådmannen gjort seg andre tanker og konklusjoner?  

I den forbindelse ber jeg rådmannen redegjøre for hvordan Malvik kommune, da som nabokommune, får kjennskap til at slikt skal gjøres og om kommunene har noen mulighet for innspill i slike saker. I tilfelle Malvik kommune har høringsrett, er dette blitt gjort og kan rådmannen fremlegge dette høringssvaret? 
  
Fylkesmannen i Trøndelag skriver på sin hjemmeside at han har fått melding om fiskedød i nedre del av Homla i Malvik kommune, og at det er satt i gang undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd. Det undersøkes om fiskedøden som nå er oppdaget kan ha sammenheng med rotenonbehandlingen som nylig er gjennomført, og at Fylkesmannen i Trøndelag nå setter inn tiltak i et forsøk på å begrense fiskedøden. 

Ber om at Rådmannen redegjør for saken fra varsel til dd i førstkommende formannskap. Ber også om en oppdatering på eventuell korrespondanse fra Fylkesmannen i denne saken. 

Leder av Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging, Bernt Ole Ravlum uttaler i media at han bekrefter at utvalget ble orientert om rotenonplanene i april. Har lett i saksdokumenter, men klarer ikke å finne noe om at utvalget er orientert, og i hvilket omfang det her ble stilt spørsmål om feks konsekvenser. 
 
Kan rådmannen bekrefte at utvalget er blitt orientert, og i tilfelle i hvilken grad? Hvor fremkommer dette i sakspapirer/protokoll? 
  
I forurensningsloven så står det at den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. 
  
Mener Rådmannen at dette er fulgt i denne saken, og hvordan mener Rådmannen Malvik kommune skal forfølge dette? 
  
Dette er som sagt en trist og uheldig sak, men håpet er jo at noen laks finner veien «hjem» til neste år.