Malvik har fått nesten 2,7 millioner ekstra fra regjeringen

Vigdis M. P. Marthinsen er Malvik Høyre sin representant i det politiske utvalget for oppvekst og kultur her i kommunen.

Vigdis har mange ganger etterspurt søknader til midler for økt bemanning til skolehelsetjenesten. Hun er tydelig på at dette gjør en forskjell for de unge i kommunen, og at det lønte seg å komme med gjenntatte oppfordringer om å søke midler.

Det er helsedirektoratet som har gjort disse tildelingene av tilskudd til Malvik Kommune. Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, da med Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre i spissen.

Dagens regjering jobber kontinuerlig for å bygge ut helsetilbudet til barn, unge og familier i Norge. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i landet er derfor styrket med over en milliard kroner i inneværende stortingsperioden.

Nesten 1,5 millioner til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten her i kommunen, Morten Mørkved og ledende helsesøster Barbro Orskaug har på vegne av Malvik sendt inn søknad til Helsedirektoratet og fått tildelt hele 1 495 000 kroner i ekstra midler til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Noe som kan bety inntil 2 nye helsesøsterstillinger for Malvik Kommune.

Tildeling av tilskudd er gjort etter en kvantifiserbar og skjønnsmessig vurdering, og søknaden skulle blant annet være i tråd med forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Med regjeringens satsning får kommunene et godt og viktig grunnlag for tidlig innsats. Vi i Malvik Høyre mener at det er viktig å forebygge fysiske og psykisk helseplager hos barn og unge på et tidlig tidspunkt og at det vil det ha stor betydning for resten av livene deres.

Det har vært en betydelig økning av kommunenes frie inntekter de siste årene, begrunnet i satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Formålet med denne tilskuddsordningen er å tilgodese de kommunene som velger å benytte de frie midlene som er bevilget, til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tilbudet inkluderer svangerskaps- og barselomsorg og helsestasjon for ungdom.

Mål for ordningen er at gravide, barselkvinner, barn og unge og deres familier møter et tilgjengelig og faglig forsvarlig tilbud innenfor helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tilbudet har tilstrekkelig tverrfaglig bemanning, kompetanse og kapasitet som sikrer at helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir kommunens innbyggere et helsetilbud av god kvalitet.

1,2 million kroner til rus og psykiatri 

Helsedirektoratet har også gitt Malvik Kommune 1,2 million kroner til å bedre tverrfaglig innsats innen rus og psykiatri etter at Inger Haugsand fra Psykisk helsetjeneste og rus, Virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten Morten Mørkved og Ann Kristin Larsen fra NAV har søkt Helsedirektoratet.

For oss i Malvik Høyre er det viktig at kommunen har et bedre tverrfaglig samarbeid om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk helsetjeneste. Vi mener det er viktig å redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling, og sørge for bedre overgang fra avsluttet behandling til oppfølging og/eller ettervern.

Malvik Høyre er glade for at regjeringen styrker tilbudet for rusavhengige og dem som sliter med psykiske lidelser. Ikke fordi de ropte høyest, men fordi de trenger det mest.

Vi mener også det er viktig å bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer eller rusavhengighet kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet.

Vi i Malvik Høyre er glade for at regjeringen nok en gang leverer!