Trygge skoleveier

Malvik Høyre krever at alle skal ha en trygg skolevei!

I den siste tiden har det vært mye fokus på trygg skolevei her i kommunen. Flott, for det skulle bare mangle!
For å sette ekstra fokus på dette, har Malvik Høyre invitert stortingsrepresentant Linda C. Helleland Hofstad og Høyres fylkesordførerkandidat i Sør Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten til Malvik.

Vi tok turen til Fagottvegen og Vikhammeråsvegen. Som det tidligere har vært skrevet, er prosjektmidler omsøkt. Det har vært mye fokus på disse omsøkte midlene i forbindelse med «aksjon trygg skoleveg». Først ble de omsøkt fra Dalabakkan til Fagottvegen/Vikhammeråsvegen. Noe som skapte sterke reaksjoner. Søknaden ble så omgjort, til at prosjektmidlene skulle kunne benyttes til prosjektering på både Grønnberg og Vikhammer.

Den 28. august kom det positivt svar fra trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune på denne søknaden. Det er her snakk om kr. 300.000,- som skal gå til nettopp prosjektering på begge steder. Fra kommunens side er det opplyst at kostnaden til prosjektering vil komme på om lag kr. 350.000,- for hvert av stedene, altså vil prosjekteringskostnadene komme på kr. 700.000,- totalt for disse to stedene.

Kostnaden for gjennomføring av planene kan administrasjonen enda ikke opplyse om. Malvik Høyre vil jobbe for at disse planene blir gjennomført, da prosjekteringsarbeid er både viktig og bra. Men hverken prosjekteringsmidler eller prosjekter gjør skoleveien tryggere for elevene. Det er først når prosjektet er gjennomført, at vår innbyggere kan dra nytte av det.
Stortingspolitiker og leder for transportkomiteen Linda C. Helleland Hofstad har i disse tider fått gjennomslag for endring i at det er opp til foreldre selv, og avgjøre om barna kan sykle til skolen eller ikke. Dette vil nok ha en positiv effekt på å generere aktivitet, gode vaner, god folkehelse og bedre trafikksituasjon ved skolene. Men det blir da desto viktigere at kommunen får trygge skoleveier. Malvik Høyre mener både kommune-, fylkes- og stortingspolitikere her må ta ansvar og jobbe for å få bedre sikkerheten til vår myke trafikanter.
Regjeringen har en tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier. I år ble potten økt fra 10 mill. kr til 95 mill. kr i potten. Dette anser vi som et kjempeløft fra regjeringen.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å prioritere tiltak for økt sykkelbruk.

Kommuner som har inngått forpliktende avtale om økt sykkelsatsing vil imidlertid bli prioritert.
Fylkeskommunen har også en tilskuddsordning, "Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak". Her det kan søkes om tilskudd til tiltak som fremmer trafikksikkerheten i fylket. Ordningen, og tildelingen av midler vil skje under forutsetning av at fylkeskommunen avsetter midler i budsjettet for 2016. Om fylkeskommunen bevilger midler og hvilket beløp som vil bli stilt til disposisjon, blir først klar i desember 2015 når Fylkestinget har ferdigbehandlet sitt budsjett for 2016. Vi i Malvik Høyre vil jobbe for at våre fylkespolitikere ser viktigheten av øke de midlene som blir avsatt til dette.

Fylkets tilskuddsordning er det ikke bare kommuner og trafikksikkerhetsutvalg som kan søke. Det kan også Skoler, FAU, frivillige organisasjoner, borettslag, velforeninger, idrettslag, ungdomslag og grendalag kan også benytte seg av å søke om midler.

Støtte kan gis til alle som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet

Vi i Malvik Høyre, vil jobbe for at planer, ikke forblir planer, men blir til trygge skoleveier. Vi bringer dette oppover i systemet og forteller både fylkes- og stortingspolitikere viktigheten av at vi i kommunene får drahjelp til dette!

Malvik skal ha et godt og variert bomiljø hvor mennesker trives. Vi skal tilrettelegge for at folk vil flytte til og bli boende i den fantastiske kommunen vår!